Taimejäänuste efektiivne lagundamine

Käesoleval aastal on põllukultuuride saagikused keskmisest kõrgemad, mistõttu on ka põllule jääv taimejäänuste hulk tavapärasest suurem. Lagunemata orgaaniline mass võib järelkultuuril takistada idanemist ning põhku lagundavad mikroorganismid võtavad põhu laia C/N suhte tõttu puuduoleva lämmastiku mullast, olles konkurendiks taimikule lämmastiku omastamisel.


Põhk on väärtuslik lüli mulla huumusbilansi tasakaalustamisel. Põhk on taastuv ressurss ning selle tagastamine mulda parandab nii huumusbilanssi kui ka mullaviljakust. Põhu lisamisel mulda suureneb mulla süsinikuvaru.

Põhk sisaldab ka oluliselt määral toiteelemente - 1 tonni nisu põhu eemaldamisega põllult viiakse ära 0,6 kg fosforit ning 11 kg kaaliumit. Nisu puhul on terade ja põhu suhe 1:1, st 7 t/ha saagiga viiakse põllult minema päris arvestatav kogus toiteelemente, mis tuleb mineraalväetistega mulda tagastada. Seega on soovituslik jätta põhk põllule ning tagada selle kiire lagunemine.


Kiirem lagundamine

Taimejäänuste kiiremaks lagundamiseks soovitame Baltic Agro poolt: BioSplitot ja Humistari.

 


BioSplito

koosneb mikroorganismide poolt sünteesitud ensüümidest ning ensüümide aktivaatoritest. BioSplito aitab lagundada taimejäänuste koostises olevaid orgaanilisi ühendeid (tselluloos, hemitselluloos, ligniin) ning lagunemise tagajärjel rikastub muld toiteeelementidega. Ensüümid parandavad ka mullastruktuuri, füüsikalisi ja bioloogilisi omadusi. Lisaks hoiavad need ära ka hallituse ja toksiinide teket.

Visuaalne erinevus 60 päeva peale BioSplitoga töötlemist
BioSplito mõju 60 päeva peale töötlemist

BioSplitot soovitame kasutada kohe pärast eelkultuuri koristamist eraldi, koos glüfosaadiga või talirapsi mullaherbitsiidiga. Soovituslik kasutusnorm on 0,5-2 l/ha.

Täpsemal arvutamisel tasuks lähtuda taimejäänuste kogusest põllul. Kasutusnormi arvestamisel tuleb arvestada seda,et ühest liitrist BioSplitost piisab ligikaudu 5 tonni taimejäänuste efektiivseks lagundamiseks. Põhu koguse arvutamiseks võib lähtuda allolevast tabelist, st 7 t/ha nisu saagi puhul jääb põllule põhku 7x0,9= 6,3 t.  Sellisel juhul on soovituslik BioSplito norm 6,3/5=1,26 l/ha.


BioSplito normi arvutamiseks taimejäänuste kogus erinevate kultuuride puhul.

PÕLLUKULTUUR nisu oder rukis kaer mais raps herned
Keskmine põhu ja terade suhe 0,9 0,8 0,9 0,8 1,0 1,5 0,5

Humistar

Sisaldab humiinhappeid, mis on lagunenud orgaanilise aine lõpp-produktid. Humiinainete mõjul kiireneb mullas olevate põhujääkide ja taimejäänuste mineraliseerumine, mis omakorda mõjub soodsalt mulla füüsikalistele ja agrokeemilistele omadustele ning üldisele mullaviljakusele. Humistar rikastab mulda toiteelementidega, muudab fosfori raskesti lahustuvad ühendid taimele kättesaadavaks, parandab mulla õhustatust ja vee sidumisvõimet,  elavdab mikroorganismide tegevust. Humistari mõju on pikaajaline ning suureneb mitmeaastasel kasutamisel. Soovitame Humistari kasutada eelkultuuri koristamise järgselt kulunormiga 5 l/ha.

Eriti efektiivne on Humistari mõju taimejäänuste mineraliseerumisele, kui sellele põllule antakse samal eesmärgil ka lämmastikku. Humistar saab edukalt pritsida segus vedelate lämmastikväetistega.

Humistari katse Leedus
Leedus Põllumajanduse ja Metsanduse Uurimiskeskuses läbi viidud uuringus aastatel 2009/2010 ja 2013/2014 täheldati katselappidel, kus kasutati humiinainete ja ammooniumnitraadiga või humiinainetega töödeldud põhkväetist, võrreldes teiste katselappidega kõrgemat orgaanilise aine, huumuse ning mineraalse lämmastiku ja üldlämmastiku sisaldust mullas. Nende katselappide mullas täheldati ka suuremat niiskusesisaldust.