Monitor®

Herbitsiid orasheina ja üheaastaste kõrreliste umbrohtude, nagu rukkiluste, tuulekaera, rukki-kasteheina, samuti kesalille ja roomava madara e virna, tõrjeks tali- ja suvinisul.

Toime

Monitor on tali- ja suvinisu kevadiseks kasvuaegseks umbrohutõrjeks mõeldud herbitsiid. Teravilja peaks pritsima enne teise kõrresõlme moodustumist (BBCH 32). Normaalsete ilmastikutingimuste korral on optimaalne pritsimise aeg talinisul 2 nädala jooksul aprilli lõpust mai alguseni. Enamus umbrohtusid on selleks ajaks jõudnud kasvuga 2-4 pärislehe faasi. Hilisem pritsimine annab rahuldava tulemuse preparaadi suhtes tundlike umbrohtude korral.

Tõrjub järgmisi umbrohte: rukki-kastehein, harilik nurmikas, aasnurmikas, oder võõrkultuurina, tuulekaer, ristõieliste liigid, harilik hiirekõrv, roomav madar ehk virn, kesalill, põldsinep, vesihein, orashein*, kahar luste, linnurohu liigid, kare kõrvik, põldkannike (varases kasvufaasis) ja põld-lõosilm.

*Orashein: Monitori mõju orasheinale kestab tavaliselt ühe hooaja, kindlustades teravilja saagi ja selle kvaliteedi. Mõnel juhul võib täheldada orasheina juurdekasvu, seda just kõrrepõllul pärast koristust. Juurdekasvu moodustavad põhiliselt lehed, mida on kerge tõrjuda Roundup Flex’i või teiste glüfosaatidega.

Kasutamisjuhend

Kõikide paagisegude puhul on vajalik märgaja lisamine. Efektiivsuse parandamiseks soovitatakse kõikide umbrohtude tõrjes, mille osas Monitor tõrjeefekti omab, jagatud kulunormiga kahekordset pritsimist. 

Suvi- ja talinisu

Kahekordne pritsimine tuulekaera tõrjeks

Esimene kord tuleks pritsida, kui tuulekaeral on 2-3 lehte. Pritsimisel kasutada kulunormi 13,35 g/ha + märgaja Kemiwett Plus. Paagisegusse sobib Granstar Preemia või Arrat, Kemira CCC ja fungitsiidid. Pritsimiste vahele jätta 7-14 päeva (keskmiselt 10 päeva) ning teine pritsimine teha samuti 13,35 g/ha + Kemiwett Plus.

Ühekordne pritsimine tuulekaera tõrjeks

Kulunorm on sel juhul 26,7 g/ha + Kemiwet Plus 25 ml/100 l vee kohta.

Põldohaka tõrje

Suurendamaks Monitor’i efektiivsust põldohaka jt kaheiduleheliste umbrohtude tõrjel, võib kasutada paagisegus MCPA’d kulunormiga kuni 1 l/ha. Mõningatel juhtudel võib MCPA kasutamine paagisegus vähendada Monitori efektiivsust kõrreliste umbrohtude tõrjel. Kui võimalik, pritsida MCPA ja Monitor eraldi 8 päevase intervalliga.

Vee kogus 200-300 l/ha, sõltuvalt pritsimistingimustest
Toimeaine sulfosulforoon 750 g/kg
Pakend vees lahustuvad graanulid, 133 g
Tootja Nordisk Alkali