Õiguslik teave

Käesoleva interneti lehekülje balticagro.ee omanik on AS Baltic Agro.

Autoriõigus

Käesoleva interneti lehekülje sisu on AS Baltic Agro omand ja seadustega kaitstud. 

Teabe kasutamise tingimused

Baltic Agro interneti lehekülgedel leiduvat teavet võib paljundada, edastada, levitada ja salvestada järgnevatel tingimustel:

  • teavet võib kasutada ainult informatiivsetel ja mitteärilistel eesmärkidel
  • materjali ei tohi muuta
  • Baltic Agro kaubamärki ei tohi kopeerida ilma vastava loata
  • materjalidest tehtud koopia peab alati sisaldama viidet ja märget autoriõiguse kohta:   © Baltic Agro Estonia.

Leheküljel toodud andmete täpsus

Balticagro.ee leheküljel esitatud teave on avaldamise hetke seisuga võimalikult korrektne. 

Leheküljed võivad sisaldada tähelepanematusest tulenevaid ebatäpsusi või trükivigu. Neil lehekülgedel toodud teavet uuendatakse regulaarselt, kuid vaatamata sellele võib andmetes tekkida või esineda ebatäpsusi. 

Baltic Agro ei garanteeri teabe, linkide või muu võrguleheküljelt saadud info õigsust. Internet koosneb paljudest sõltumatutest lehekülgedest üle maailma ning osa sellel lehel leiduvast teabest võib pärineda väljastpoolt Baltic Agro. Baltic Agro ei vastuta sellise teabe ja sellest tulenevate kohustuste eest.

Baltic Agro jätab endale õiguse teha teabes muudatusi ja parandusi igal ajal ja ette teatamata. Interneti lehekülg võib hoolduse vms tõttu olla ajutiselt kasutamiseks suletud

Viirused

Baltic Agro teeb kõik endast oleneva, et kaitsta oma lehekülgi viiruste eest, kuid võib juhtuda, et ta ei suuda viiruste sissetungi täielikult takistada ega vastuta seetõttu millegi viirustega seonduva eest. Palun kasutage meie internet lehekülgedelt teabe alla laadimisel sobivaid turvameetmeid.

Kasutajate kommentaarid ja tagasiside

Baltic Agro soovib Teilt tagasisidet ning hindab Teie ideid ja soovitusi, kuid ei suuda alati igale kommentaarile eraldi vastata. Baltic Agrol on õigus kasutada saadetavat teavet oma toodete ja teenuste parendamiseks, klientide vajaduste täitmiseks, kodulehe täiendamiseks ja mugavaks kasutamiseks.