Taliteraviljade sügisene kasvatustehnoloogia

Augusti teine Põlluteade kirjeldab põhjalikumalt sügistöid taliteraviljade kasvatamisel:


Taliteraviljade külviaeg on lähenemas ja alljärgnevalt toome mõned näpunäited, mis aitavad taliodra, -rukki ja -nisu võimalike talvekahjustuste riske oluliselt maandada. Taliteraviljadest suurima osa moodustab talinisu, mida eelmisel aastal külvati üle 91 000 ha. Taliodra külvipind oli läbi aegade suurim, ulatudes 1800 hektarini. Tegemist on ühe kõige talveõrnema kultuuriga meie tingimustes ja kahjuks eelmine talv ja kevad said paljudele taliodra põldudele saatuslikuks. Talirukki külvipind seevastu mõnevõrra vähenes, mis oli eelkõige tingitud rukki tagasihoidlikest kokkuostu tingimustest. Samas kevad näitas, et kõige edukamalt talvitus just rukis, millel kahjustusi oli minimaalselt.

Külvipinna ettevalmistus

Ebaühtlaselt tärganud talinisu

Taliteraviljade külvipinna ettevalmistus mõjutab oluliselt tärkamise kiirust ja ühtlikkust. Juhul kui eelvilja põhk või varrejäänused jäetakse põllule või selle segamine mullaga on pindmine, siis on see üheks ebaühtlase tärkamise põhjuseks. Lisaks sellele vähendab põhukogus mullaniiskust, imades selle endasse. Kuna põhk vajab lagunemiseks hulgaliselt niiskust ja toitained, siis takistab see teraviljade arengut.

Foto: Talinisu ühtlast tärkamist takistavad eelkultuuri taimejäänused.

Põhu lagundamise kiirendamine

Humiinainete mõjul kiireneb tüü ja mullas olevate taimejäänuste mineraliseerumine, mis omakorda mõjub soodsalt mulla füüsikalistele ja agrokeemilistele omadustele ning üldisele mullaviljakusele. Külvid tärkavad ühtlasemalt. Tärkavad taimed saavad mullast paremini kätte vajalikke toiteelemente (eelkõige N ja P).

Põldu on soovitatav koristusjärgselt pritsida humiinhapete preparaadiga Humistar 5 l/ha. Eriti efektiivne on Humistari mõju taimejäänuste mineraliseerumisele, kui sellele põllule antakse samal eesmärgil ka lämmastikku.  

Humistari kasutamisel mulla mikroorganismide tegevus elavneb. See aitab kaasa mullas olevate toitainete paremale lahustuvusele. Uurimused näitavad, et toiteelemendid on mullast paremini kätte saadavad (N kuni +19%, P kuni +30%, mikroelemendid isegi 40-60%).


Taliodra külv

Taliodra sobivaimaks külviajaks on septembri esimene dekaad. Külvates augusti viimastel päevadel, võib tekkida oht ülekasvamiseks, millest tingituna on taimik vastuvõtlikum lehe- ja talvitumishaigustele. Septembri teise poolde jäävad külvid võivad jääda liiga nõrgaks, sest soodsa talvitumise eeldusena peaks odral olema vähemalt 3-5 lehte.

Taliodra soovitatav külvisenorm on 230-300 id tera/m2, sõltuvalt külviajast. Taimik ei tohiks olla liiga hõre ega ka liiga tihe, soovitatavalt võiks talvituma minnes olla põllul vähemalt 700 võrset/m2 kohta.

Sordi valikul peaks kindlasti eelistama meie tingimustes mitmeid aastaid edukalt tootmises olnud ja katseid läbinud sorte nagu KWS Meridian. KWS Meridian’i puhul on tegemist kuuerealise taliodraga, millel on väga hea võrsumisvõime, hea talvekindlus ning suur saagipotentsiaal (2015 OÜ Naeris 12 t/ha).


Talirukki külv

Talirukki külviaeg langeb samuti septembri esimesse dekaadi. Külvi võib alustada ka juba augusti viimastel päevadel, seda just populatsioonsortide puhul. Hübriidsortide puhul on mõttekas külv teha hiljem, sest nende sortide sügisene kasv on väga intensiivne.

Talirukki soovitatav külvisenorm on külviajast sõltuvalt 200-260 id tera/m2. Hübriidrukki külvamisel on väga oluline külvi ühtlikkus, sest vähene seemnete hulk peab ühtlaselt pinnale jaotuma. Taimik ei tohiks olla liiga tihe, sest hoogne võrsumine ja pikk soe sügis võib tiheda taimiku korral soodustada lumiseene jt talvitumishaiguste teket.

Hübriidsortidest soovitame külvata kas Bono või Palazzo. Bono ja Palazzo puhul on tegemist KWS’i tungaltera-kindlate hübriidrukistega. Hübriidile omaselt on mõlemal sordil väga suur saagipotentsiaal. Bono puhul on tegemist põlvkonna võrra uuema sordiga, mis võrreldes eelmise põlvkonna sortide Palazzo ja Brasettoga on saagikam ning põuakindlam. Hea põuakindlus tuleb kasuks just meie sademetevaestel kevadetel.


Talinisu külv

Talinisu külviaeg algab septembri algusest ja võib pika sügise korral veel toimuda ka oktoobri esimestel päevadel. Siiski tasuks vältida ekstreemselt varajasi ja hilised külve. Talinisu külvisenorm on 300-350 id tera/m2, hilisemate külvide puhul tuleks normi tõsta kuni 400 id tera/m2.

Baltic Agro sordivalikusse kuuluvad juba tuntud ja ennast tõestanud talinisu sordid:
Olivin - väga hea talvekindluse ja suure saagipotentsiaaliga. Ühtlasi ka väga hea võrsuja.
Skagen - suure saagipotentsiaali ja hea haiguskindlusega suurepärane talvituja.
Julius - hea kvaliteedi ja suure saagikusega sort. Eelmise talve parim talvituja karmides Põhja-Eesti tingimustes.
Frontal - keskpärase talvekindlusega, kuid soodsates oludes väga suure saagikusega söödanisu.


Seemnete puhtimine

Taliteraviljade puhtimine on esmane kaitse tärkavale orasele nii seemnete pinnal olevate kui ka mulla või õhuga levivate haigustekitajate vastu. Soovitatav on kasutada nii kontaktse kui süsteemse toimega puhtimisvahendeid, näiteks Baytan Trio 1,5–2,0 l/t.

Puhtimissegudesse on soovitatav lisada toiteelemente kombinatsioonis amino- ja humiinhapetega. Parima mõju annab segu Humistar 2 l/t + Ruter AA 2 l/t. Aminohapete arginiini ja metioniini ning orgaaniliste ainete toimel imenduvad toitained kiiresti läbi rakuseinte, see omakorda soodustab narmasjuurte arvukuse ja mõõtmete kasvu. Juurestiku algarengut mõjutavad enim orgaaniline aine, fosfor (P) ja tsink (Zn), mis on antud segus taimele kiiresti omastatavas vormis.

Külvisematerjali töötlemine humiinhappeid ja vabu aminohappeid sisaldavate biostimulaatoritega soodustab seemnete idanemist, ühtlasemat tärkamist ning tugeva, suure imamispinnaga narmasjuurestiku moodustumist. See loob taimedele paremad eeldused toitainete omastamiseks ja edasiseks kasvuks. Biostimulaatorite mõju ttuleb eriti hästi esile abiootilise stressi (vee-, põua-, külma-, kuumastressi) tingimustes.

Puhitud taimede võrdlus
Foto: Vasakul seguga Baytan Trio + Humistar + Ruter AA töödeldud seeme, paremal ainult Baytan Trio'ga töödeldud.

Puhtimiseks vajaliku töölahuse kogus (koos fungitsiidi ning Humistari ja Ruter AA-ga) peaks olema 6-10 l tonni seemnete kohta. Töölahuse valmistamiseks lahustada toote kulunorm 1 tonni seemnete kohta 4-8 l veega. Jälgida, et seemned kattuksid ühtlaselt. Vajadusel võib lahuse kogust suurenda, eriti, kui seemned on väiksed.


Sügisene põhiväetamine

Taliteraviljade väetamine sõltub eelnevast kultuurist, mulla väetustarbe vajadusest, püstitatud saagi eesmärgist ja kasutatavast tehnoloogiast.

Mineraalväetiste põhisel väetamisel kasutatakse madala lämmastikusisaldusega kompleksväetist külvi eelselt mullaharimise alla või külvi aegselt paiklikult kombineeritud külvikuga. Sobivad tooted on NPK 4-12-32+ S Mg, YaraMila 7-20-28+ S B Mg või YaraMila 9-12-25+ S B Mg. Kasutatava väetise sisaldus ja kasutuskogus sõltub mulla väetustarbest ja saagi eesmärgist ning on tavaliselt vahemikus 200-500 kg/ha. Kui eelviljaks oli teine teravili ja põhk peenestati mulda, siis anda põhu lagundamiseks lisalämmastiku 40-60 kg/ha. Toodetest on sobivaimad ammooniumnitraat AN34,4 või lämmastikväävelväetis NS 30-7 kasutusnormiga 100-200 kg/ha. Täpsem kogus sõltub eelvilja põhu massist arvestusega, et 1 tonni põhu lagundamiseks kulub 5-7 kg N.

Kombineeritud väetamine orgaanilise ja mineraalväetisega annab tavaliselt parima tulemuse ning seda on soovitatav kasutada eelkõige rohumaa eelviljaga põldudel. Seal on piisavalt aega esimese või ka teise niite järgselt laotada tahke või vedel orgaaniline väetis (30-40 t/ha) ning mullaharimisega valmistada kesad ette külviks. Täiendavaks mineraalväetiseks sobivad samasuguse NPK sisaldusega tooted nagu mineraalväetamise põhisel tehnoloogial, kuid väiksemas koguses: 100-300 kg/ha viimase mullaharimise alla või paiklikult kombineeritud külvikuga.


Sügisene taimekaitse ja täiendväetamine

Talvekindluse seisukohast on oluline, et taimel areneks sügisel tugev rikkalike narmasjuurtega juurestik ning võrsumissõlme koguneks piisavalt suhkruid ja süsivesikuid. Seda toetab toiteelementide ja bioaktiivsete ainete lisamine taimekaitse paagisegudesse.

Esmaseks vajalikuks taimekaitsetööks on umbrohutõrje. Iseäranis taliodra puhul on külviaeg varajane ja umbrohtudel seega pikem ning soodsam arenemisperiood. Soovitatav on kasutada Komplet 0,5 l/ha või Legacy Pro 2,0 l/ha, mis tagavad mulla kaudu pikemaajalise toime enamlevinud umbrohtudele, talirapsi tärganud varisele ning rukki kasteheinale. Juba tärganud umbrohtudele, eriti rapsi varise tõrjeks, soovitame Flight Forte 1,5-2,0 l/ha (murunurmika esinemisel 2,0-2,5 l/ha). Flight Forte’t tuleb kasutada sügisel taliteraviljade kasvufaasis 11–13 (1-3 lehte).

Umbrohutõrjega koos soovitame paagisegusse lisada Ruter AA 2 l/ha, mis soodustab juurte kasvu ning aitab taimedel efektiivsemalt omastada mullas olevaid toiteelemente (ka lämmastikku). Ruter AA kasutamine aitab kaasa herbitsiidi mullamõjule.

Mikroelementidest on teraviljale, eriti taliodrale, sügisel olulisim mangaan Mn. Mangaan soodustab aktiivset fotosünteesi, parandab võrsumist ja talvekindlust ning vastupidavust haigustele. Mangaanipuudust süvendab sügisene jahe ja niiske ilm. Lehtede kaudu mangaankelaadi (Tradecorp Mn EDTA) pritsimine 1 kg/ha 3-6 lehe faasis sügisel on eriti vajalik kergematel või happelise reaktsiooniga muldadel.

Mangaanipuudus põllul
Foto 3. Vasakul pritsitud Tradecorp Mn EDTA 2 korda 0,5 kg/ha, parempoolne põlluosa pritsimata.

Mangaanipuuduse riskiga muldadel tuleb lisaväetamist jaotatult (Tradecorp Mn EDTA või Tradecorp Mn Zn EDTA 2-3 korda 0,5 kg/ha) jätkata ka kevadel, kuna Mn liigub taimekudedes aeglaselt ega jõua uutesse kasvavatesse taimeosadesse.

Ka magneesiumil Mg on oma osa teraviljade talvekindluse parandamisel ja paremal võrsumisel. 3-6 lehe faasis võib pritsida vedelväetistega Trafos Mg-Mn või YaraVita Gramitrel 2-3 l/ha, kus vajalikud toiteelemendid on ühendatud ühte tootesse.

Hea taime tugevdaja enne talve on kaalium K. Kaaliumiga täiendväetamise võib ühendada haigustõrjega. Oluline on enne talvitumist tagada võimalikult haigusvaba lehepind, kasutades selleks Input alates 0,5 l/ha. Kuna talioder on sügisel teistest teraviljadest vastuvõtlikum haigustele, siis fungitsiidi normi valides tuleks arvestada mitte vähem kui poole kogusega täisnormist. Talirukki puhul võib Input kulunorm alata 0,3 l/ha.

Pritsimise ajastamisel tuleks arvestada, et kõige efektiivsema mõju suhkrute ja süsivesikute sisalduse suurendamisele taimekudedes tagab kaaliumirikka väetisega pritsimine u 3 nädalat enne seda, kui ööpäevane keskmine temperatuur langeb alla +5⁰ C. Piisav suhkrute ja süsivesikute tase taimes aitab vähendada temperatuuri kõikumistest tingitud taimekahjustusi. Sobivad tooted on Final K 2-3 l/ha või Nutricomplex Platinum 3-18-35, 3-4 kg/ha.


Tigude ja nälkjate tõrje

Pika ja niiske sügise korral võivad taliteraviljade orast oluliselt kahjustada nälkjad ja teod. Juhul kui põllul on näha tühimikke või räsitud ja ribadeks kistud teravilja võrseid, tuleks jälgida, kas mullaosakeste alla on peitunud nälkjaid või teod. Soodustavaks teguriks on eelviljas põllule jäänud taimejäänuste rohkus, minimeeritud harimine ja otsekülvi tehnoloogia.

Tõrjeks kasutada näiteks MEDEL graanuleid (metaldehüüd 50 g/kg) või raudsulfaati sisaldavat Sluxx HP kulunormiga 7 kg/ha. Parimaid tulemusi saavutatakse, kui toodet kasutatakse vaikse ja niiske ilmaga, mil tigude ja nälkjate elutegevus on kõige aktiivsem. Kui tigude ja nälkjate poolne kahjustamine jätkub, tuleb preparaadi kasutamist korrata.

Generic placeholder image

Talirapsi tehnoloogia

Loe soovitusi talirapsi sügiseseks umbrohu tõrjeks ja kasvu reguleerimiseks.

Generic placeholder image

Kindlustuslisand maisile

Kasvatad siloks maisi? Ära unusta uuendada silokindlustuslisandi Lalsil Fresh varusid.

Prev Next