BioSpektrumi ja BioSplito pikaajalised katsed

Biopreparaatide mõju taimedele ja mullale on pikaajaline. Mulda ja seal elavaid kasulikke organisme toetades on võimalik koristada kõrgemat ja kvaliteetsemat saaki ning tagada taimede parem vastupidavus ebasoodsatele kasvutingimustele.

Alates 2019. a kevadest teostame biostimulaatorite BioSpektrum ja BioSplito katset kolmes erinevas kohas: ettevõtetes Perevara AS, Kasti Teravili OÜ ning samuti Kuusiku Katsekeskuses.

Perevara AS

Katse rajati 2019. aasta kevadel, kui poolele talinisu põllule pritsiti biostimulaatorit BioSpektrum. Teine pool põllust jäeti pritsimata ning võeti kasutusele kontrollalana. Edaspidi on katsevarianti pritsitud igal sügisel BioSplitoga (koos glüfosaadiga) ning igal kevadel BioSpektrumiga (koos herbitsiidiga).

Kuupäev Töötlus Kulunorm
28.04.2019 BioSpektrum 0,5 l/ha
02.09.2019 BioSplito 1 l/ha
29.05.2020 BioSpektrum 0,25 kg/ha
15.10.2020 BioSplito 1 kg/ha
21.04.2021 BioSpektrum 0,25 kg/ha

Katsepõllul kasvatati 2019. a talinisu, 2020. a suviotra ja 2021. a põldhernest.

2020: suvioder Soldo
Külviaeg: 27.04.2020
Külvinorm: 400 id/m2
Eelvili: talinisu

2021: põldhernes Rocket
Külviaeg: 15.04.2021
Külvinorm: 90 id/m2
Eelvili: suvioder

Pärast saagi koristamist arvutati kultuuride saagikus ning enamsaak ja -tulu kontrollosalt ja mikroorganismidega töödeldud osalt.

Kultuuride saagikus ja majanduslik tulukus
Näitaja Kontroll BioSpektrum + Biosplito
2019    
Saagikus, t/ha 7,02 7,95
Enamsaak, t/ha 0 0,94
Enamtulu, €/ha 0 126,33
2020    
Saagikus, t/ha 3,23 3,42
Enamsaak, t/ha 0 0,19
Enamtulu, €/ha 0 -2,42
2021    
Saagikus, t/ha 3,03 3,34
Enamsaak, t/ha 0 0,31
Enamtulu, €/ha 0 43,52
Kokku 3 a enamsaak 0 1,44
Kokku 3 a enamtulu 0 167,42

Tulu arvutamisel on kasutatud järgmisi hindu: 2019. a - 3. kategooria nisu 155 €/t, 2020. a - oder 152 €/t, 2021. a - põldhernes 241,99 €/t

Pikaajalise mikroorganismide katse tulemused. Perevara 2018-2021
Kuna biopreparaatide mõju taimedele ja mullale on pikaajaline, tuleks ka tulemusi vaadelda kõigi kasutusaastate peale kokku. Kolme aasta kokkuvõttes on biopreparaatide kasutamine toonud 1,44 t enamsaaki ja 167 € enamtulu hektarilt.


Kuusiku Katsekeskus

Katse rajati 2018. a sügisel ning selles võrreldakse omavahel 3 varianti. Üks osa põllust on mikroorganismidega töötlemata kontrollvariant. Teist osa pritsitakse igal sügisel pärast saagi koristamist BioSplitoga ning kolmandat osa kaks korda aastas: kevadel BioSpektrumiga ja sügisel BioSpektrumi + BioSplito seguga.

Hooaeg BioSplito BioSpektrum + BioSplito
Sügis 2018 BioSplito 1,0 l/ha BioSpektrum 0,25 l/ha + BioSplito 0,5 l/ha
Kevad 2019 Biospektrum 0,25
Sügis 2019 BioSplito 1,0 l/ha BioSpektrum 0,25 l/ha + BioSplito 0,75 l/ha
Kevad 2020 BioSpektrum 0,25 kg/ha
Sügis 2020 BioSplito 1,0 kg/ha BioSpektrum 0,25 kg/ha + BioSplito 1,0 kg/ha
Kevad 2021 BioSpektrum 0,25 kg/ha

Katsepõllul kasvatati 2019. a talinisu, 2020. a suviotra ja 2021. a uuesti talinisu.

2020: suvioder Iron
Külviaeg: 30.04.2020
Külvinorm: 350 id/m2
Eelvili: talinisu
2021: talinisu Malunas
Külviaeg: 16.09.2020
Külvinorm: 400 id/m2
Eelvili: mustkesa

Tulemused

2021. aastal andis kõrgeima enamsaagi ja -tulu variant, mida pritsitakse mikroorganismidega kaks korda aastas. Ka BioSplito variant andis märkimisväärselt parema saagitulemuse kui kontrollvariant.

Saagikus ja majanduslik tulukus 2021
Näitaja Kontroll BioSplito BioSplito + BioSpektrum
Saagikus, t/ha 8,0 9,2 9,4
Kvaliteet söödanisu söödanisu söödanisu
Mahukaal 727 719 726
Müügitulu, €/ha 1444 1636 1655
Enamtulu, €/ha 0 193 212

Pikaajalise mikroorganismide katse tulemused. Kuusiku 2018-2021
Kolme aasta kokkuvõttes on BioSplitoga töödeldud variant andnud kontrolliga võrreldes 3,5 t/ha enamsaaki ja 502 €/ha enamtulu. BioSpektrum + BioSplito variant on samal ajal toonud 4,5 t/ha enamsaaki ja 622 €/ha enamtulu. Tulukuse arvestuses on kasutatud järgmisi hindu: 2019.a. 2 kategooria toidunisu hind 157 €/t, 2020.a. odra hind 152 €/t, 2021.a. söödanisu hind 180,47 €/t.

Kasti Teravili OÜ

Aeg: 2019

BioSpektrum pritsiti põllule kevadel (29.05.2019) kulunormiga 0,5 l/ha. Peale koristust (10.08.2019) pritsiti samale põlluosale BioSplitot kulunormiga 1 l/ha..

Saagikus (12,5%) saadi vastavalt:

  • kontrollvariant - 6,82 t/ha,
  • BioSpektrum (0,5 l/ha) - 7,93 t/ha.

Enamsaak ja enamtulu BioSpektrumiga töödeldud katsealalt
Esimesel katseaastal andis BioSpektrumiga töödeldud ala 1,11 t/ha enamsaaki ja 143,06 eur/ha puhastulu.