Pikaajaline Humistari katse

Aeg: 2015-2021
Katse suurus: 3 ha
Asukoht: Kuusiku Katsekeskus

Katse teostus

Kasvuaegne väetamine ja taimekaitse on igal aastal olnud tervel katsepõllul ühesugune, erineb vaid saagi koristusjärgne mulla töötlemine, mille eesmärgiks on taimejäänuste mineraliseerumise kiirendamine. Töötlused on tehtud igal aastal pärast saagi koristamist. Esimene töötlus tehti 2015. a sügisel, viimane 2021. a sügisel.

Humistar, kontsentreeritud humiinhapete preparaat, aitab kaasa mulla orgaanilise aine lagunemisele, rikastab mulda toiteelementidega, muudab fosfori raskesti lahustuvad ühendid taimele kättesaadavaks, parandab mulla õhustatust ja vee sidumisvõimet, elavdab mikroorganismide tegevust.

Kultuuride saagikused aastate lõikes ja katseperioodil kokku, t/ha

Aasta Kultuur AN 200* kg/ha Humistar 5,0 l/ha Humistar 10,0 l/ha
2016 Oder Elmeri 3,1 3,8 4,1
2017 Rukis Bono 8,6 9,0 8,9
2018 Kaer Meeri 3,5 5,3 5,2
2019 Suviraps Performer 2,3 4,2 4,2
2020 Suvioder Iron 5,2 7,8 8,0
2021 Talinisu Malunas 6,6 8,6 8,9
2016-2021 Saagid kokku 29,4 38,6 39,3

*2016.a oli kasutatud AN kogus 100 kg/ha

Enamtulu võrreldes kontrollvariandiga AN 200 kg/ha katseaastate 2016-2021 kokkuvõttes, €/ha

Katse Toote kulu Tulu Tulu - toote kulu Enamtulu*
AN 200 kg/ha 249 5047 4798 0
Humistar 5,0 l/ha 93 7081 6998 2190
Humistar 10,0 l/ha 186 7164 6978 2180

*tulu kasv võrreldes kontrollvariandiga AN 200 kg/ha.
Tulukus arvestatud vastava aasta hinna alusel: 2016. a oder 127 €/t, 2017. a toidurukis 122 €/t, 2018.a kaer 195 €/t, 2019. a suviraps 361 €/t + õlisus, 2020. a oder 152 €/t, 2021. a. söödanisu hind 180,47 €/t.

Kokkuvõte

2021. aasta saagikoristuse ajaks oli katsepõldu töödeldud AN-väetise ja Humistariga kuuel järjestikusel aastal. Kõrgeima puhastulu on kuue aasta arvestuses andnud variant, kus põldu on igal sügisel pärast saagi koristamist pritsitud tootega Humistar 5 l/ha. Võrreldes AN-variandiga on enamsaak aastate peale kokku 9,21 t/ha ja enamtulu 2190 €/ha.