Kevadine kompleksväetis

Värske kevadine fosfor soodustab juurte arengut ning tagab toitainete efektiivsema omastamise mullast terve vegetatsiooniperioodi jooksul. Tugev, hästi arenenud juurekava aitab taimel paremini ekstreemsete ilmastikutingimustega (põud, külm) kohaneda ning saavutada kiire algarengu, mis on oluline just kevadperioodil, mil mullatemperatuur on madal ning toitainete omastamine häiritud.

Fosfor on mullas väga vähe liikuv element, mistõttu soovitame kompleksväetise kevadel panna võimalikult vara, et tagada mullaniiskuse olemasolu. Vesi aitab viia fosfori sügavamale, juurele lähemale ning mulla soojenedes saab taim seda kiirelt omastama hakata.


Talinisu katse 2020/2021

Aeg: 2021
Katsekoht: Paugo Põld OÜ

Sort: Frontal
Külviaeg: 11.09.2020
Külvisenorm: 400 id/m2
Eelvili: talioder

Antud katse oli plaaniväline: väetisekülvikusse üle jäänud väetis laotati alale, mis oli juba kevadist kompleksväetist YaraMila 18-11-13 saanud. Kui kontrollalaks jäänud põlluosa sai väetist 100 kg/ha, siis katseala kokku 150 kg/ha. Sügisene väetusskeem oli kontrollosal ja katseosal sama.

Tulemused

Näitaja Kontroll Katse
Saagikus, t/ha 8,11 8,53
Enamsaak, t/ha 0 0,42
Müügitulu, €/ha 1447,39 1539,41
Lisakulu, €/ha 0 15,95
Enamtulu, €/ha 0 92,02

Tulukuse arvestamisel on kasutatud väetise hinda 319 €/t ja söödanisu hinda 180,47 €/t


Talinisu katse 2019/2020

Aeg: 2020
Katsekoht: Mägede OÜ

Sort: Skagen
Külviaeg: 18.09.2019
Külvisenorm: 380 id/m2
Eelvili: taliraps

Koostöös Yara Eestiga katsetasime Imaveres Mägede OÜ talinisupõllul erinevaid kevadisi väetusskeeme. Võrdluses oli kolm varianti, millel lämmastiku ja väävli kogused olid võrdsed. Erinevad olid kevadel põllule antava fosfori ja kaaliumi kogused.

Kontrollvariandil kasutati vaid NS-väetist (YaraBela Axan 27-4) kolmel korral, teisel variandil kaks korda NS-väetist ning ühel korral YaraMila 20-5-15 (7,5) 100 kg/ha, millega anti mulda 2 kg/ha fosforit ning 12 kg/ha kaaliumi. Kolmandal variandil anti kevadel kaks korda NS-väetist ning Polar NPK 22-6-12 (5,5) 100 kg/ha, millega andsime täiendavalt mulda ligi 3 kg/ha fosforit ning 10 kg/ha kaaliumi. N:S suhe on 7:1, mis on talinisu puhul ka optimaalne.

Sügisene väetusskeem oli variantidel sama: 18.09.2019 anti YaraMila 18-11-13 250 kg/ha, millega viidi mulda N-P-K-S = 44-12-27-7 kg/ha.

Kevadine väetusskeem
Kuupäev/näitaja NS YaraMila 20-5-15 Polar NPK 22-6-12
23.03.2020 YaraBela AXAN 27-4 300 kg/ha YaraBela AXAN 27-4 310 kg/ha YaraBela AXAN 27-4 310 kg/ha
24.03.2020   YaraMila 20-5-15 100 kg/ha Polar NPK 22-6-12 100 kg/ha
13.05.2020 YaraBela AXAN 27-4 295 kg/ha YaraBela AXAN 27-4 310 kg/ha YaraBela AXAN 27-4 310 kg/ha
20.05.2020 YaraBela AXAN 27-4 100 kg/ha    
N-P-K-S kevadel 188-0-0-26 187-2-12-26 189-3-10-25

Tulemused

Näitaja NS YaraMila 20-5-15 Polar NPK 22-6-12
Saagikus, t/ha (12,5%) 8,8 9,66 10,1
Koht saagikuselt 3. 2. 1.
Nisu kvaliteet 3. kat 4. kat 4. kat
Väetise skeemi maksumus, €/ha 260 275 272
Tulu - kulu, €/ha 1112 1203 1273
Koht tulukuselt 3. 2. 1.

3. kategooria toidunisu hind 177 €/t ja 4. kategooria toidunisu hind 174 €/t.

Katse kinnitas taas, et kevadine kompleksväetiste kasutamine on efektiivne - mõlemad kompleksväetistega variandid tõid võrreldes kontrollvariandiga enamsaagi (YaraMila 20-5-15 tõi 860 kg/ha enamsaaki ja Polar NPK 1300 kg/ha).


Talinisu katse 2018/2019

Aeg: 2019
Katsekoht: Paugo Põld OÜ

Katseosal kasutati väetist YaraMila 18-11-13 kulunormiga 100 kg/ha, kontrollosa seda ei saanud. Katsepõllu muld oli keskmise liivsavi lõimisega ning mulla fosfori tarve oli väike ja kaaliumi tarve keskmine. Erinevus katsevariantide vahel ilmnes terve hooaja vältel. Kompleksväetisega ala võrsus kevadel, ka põuaperioodil, aktiivsemalt ning võrsed olid oluliselt tugevamad, elujõulisemad ja ühtlasemad. Lisaks oli ka juurekava tugevamini arenenud ning narmasjuuri oli rohkem kui kontrollvariandi taimikul. Ka hilisemas faasis oli vahe märgatav, taimik oli kompleksväetise alal tihedam ning produktiivvõrseid oli 1-2 võrra enam.

Katseskeem
Kuupäev/näitaja NS NPK
09.09.2018 YaraMila 9-12-25 250 kg/ha
03.04.2019   YaraMila 18-11-13 100 kg/ha
04.04.2019 YaraBela EXTRAN 33,5 150 kg/ha YaraBela EXTRAN 33,5 100 kg/ha
17.04.2019 ASN 30-7S 210 kg/ha
06.05.2019 ASN 30-7S 200 kg/ha
NPKS kevadel 173-0-0-29 174-5-11-31
NS suhe kevadel 6,0 : 1 5,6 : 1
NPKS kokku 196-13-52-35 197-18-63-38

Tulemused

Kevadine NPK kasutamine tõi tulemusena 800 kg/ha enamsaaki.

Näitaja NS NPK
Saagikus, t/ha 10,6 11,4
Enamsaak, t/ha 0 0,8
Nisu kvaliteet 4. kategooria 4. kategooria
Müügihind, €/t 151 151
Väetiste kulu, €/ha 228,52 252,97
Tulu - väetiste kulu, €/ha 1372,08 1468,43
Puhastulu, €/ha 0 96,35

Talinisu katse 2018/2019

Aeg: 2019
Katsekoht: Luunja Mõis OÜ

Katsepõllul oli mullaanalüüside põhjal fosfori tarve keskmine ning kaaliumi tarve samuti keskmine.

Katseskeem
Kuupäev/näitaja NP+K NPK NK
Sügis 2018 YaraMila 9-12-25 250 kg/ha
03.04.2019 YaraMila 18-11-13 100 kg/ha YaraMila 20-05-15 100 kg/ha YaraMila 22-0-14 100 kg/ha
04.04.2019 YaraBela Axan 27-4 270 kg/ha YaraBela Axan 27-4 265 kg/ha YaraBela Axan 27-4 255 kg/ha
14.05.2019 YaraBela Axan 27-4 260 kg/ha
NPKS kevad 161-5-11-22 162-2-12-22 161-0-12-22
NS suhe kevadel 7,2 : 1 7,2 : 1 7,3 : 1
NPKS kokku 183-18-63-29 184-15-64-29 184-13-64-29

Tulemused

Katse tulemustest on näha, et mida rohkem anname kevadel fosforit, seda kõrgem on talinisu saagikus. Variant, mis sai kevadel 5 kg/ha fosforit, andis võrreldes fosforita variandiga 400 kg/ha enamsaaki ning 2,2 kg/ha fosforit saanud variant 260 kg/ha enamsaaki. Kõrgeima saagikuse toonud variant jäi aga kvaliteedi poolest söödaklassi, mistõttu jäi puhastulu võrdlemisi madalaks.

Näitaja NP+K NPK NK
Saagikus, t/ha 8,75 8,61 8,35
Enamsaak, t/ha 0,4 0,26 0
Nisu kvaliteet söödanisu* 3. kategooria 4. kategooria
Müügihind, €/t 146 155 151
Väetiste kulu, €/ha 263 261 255
Tulu - väetiste kulu, €/ha 1014 1074 1006
Puhastulu, €/ha 9 68 0

*NP+K söödas kleepvalgu tõttu


Talinisu 2017/2018

Aeg: 2018
Katsekoht: Luunja Mõis OÜ

Kevadise kompleksväetise mõju hindamise katse tegime 2018. aasta keerulistes ilmastikutingimustes.

Katseskeem
Kuupäev/näitaja NS NPK
22.09.2017 YaraMila 9-12-25 300 kg/ha
22.10.2017 AN 34,4 75 kg/ha
14.04.2018  
YaraBela Axan 27N + 4S 250 kg/ha
YaraMila 18-11-13 200 kg/ha
YaraBela Axan 27N + 4S 120 kg/ha
03.05.2018 YaraBela Axan 27N + 4S 200 kg/ha
17.05.2018 YaraBela Axan 27N + 4S 200 kg/ha
NPKS kevad 176-0-0-24 176-9-21-24
NS suhe kevad 7,3 : 1 7,2 : 1
NPKS kokku 228-16-62-32 228-25-84-32

Tulemused

Tulemusena saadi variandis, milles kasutati kompleksväetist, 750 kg/ha enamsaaki ning 79 €/ha puhastulu.

Näitaja NS NPK
Saagikus, t/ha 5,95 6,7
Enamsaak, t/ha 0 0,75
Nisu kvaliteet 2. kategooria 2. kategooria
Müügihind, €/t 157 157
Väetiste kulu, €/ha 293,73 332,56
Tulu - väetiste kulu, €/ha 640,43 719,35
Puhastulu, €/ha 0 78,92

*Nisu hinnaks on arvestatud 156 EUR/t, kasutatud 2019.a. hindasid

Talinisu katse 2019/2020

Aeg: 2020
Katsekoht: Paugo Põld OÜ

Sort: Rotax
Külviaeg: 08.09.2019
Külvisenorm: 400 id/m2
Eelvili: suvioder

Viljandimaal ettevõttes Paugo Põld OÜ katsetasime kevadise kompleksväetise mõju talinisu saagikusele. Sügisene väetusskeem oli kontrollosal ja katseosal sama.

Kuupäev/näitaja Variandid
08.09.2019 (külviga koos) YaraMila 9-12-25 200 kg/ha
23.09.2019 AN 34,4 100 kg/ha
NPKS sügisel 52-10-42-8

Katsepõllu fosfori- ja kaaliumitarve oli keskmine. Kevadel laotati ühele osale põllust YaraMila 18-11-13 100 kg/ha, millega anti mulda 5 kg/ha fosforit ja 11 kg/ha kaaliumi. Kontrollosa kevadel värsket fosforit ja kaaliumi ei saanud. Kevadine lämmastiku ja väävli kogus oli sarnane.

Kevadine katseskeem
Kuupäev/näitaja Kontroll YaraMila 18-11-13
23.03.2020   YaraMila 18-11-13 100 kg/ha
30.03.2020 YaraBela EXTRAN 33,5 150 kg/ha YaraBela EXTRAN 33,5 100 kg/ha
17.04.2020 ASN 30-7S 210 kg/ha ASN 30-7S 210 kg/ha
06.05.2020 ASN 30-7S 200 kg/ha ASN 30-7S 200 kg/ha
NPKS kevadel 173-0-0-29 175-5-11-31

Tulemused

Kompleksväetise kasutamine tõi 420 kg/ha enamsaaki.

Näitaja Kontroll YaraMila 18-11-13
Saagikus, t/ha (12,5%) 7,76 8,18
Kategooria sööt sööt
Väetise skeemi maksumus, €/ha 238 263
Tulu - kulu, €/ha 1050 1095
Koht tulukuselt 2. 1.