Põhiväetamine ja seemnetöötlus: mõju kaera saagikusele

ETKI 2020

2020. a kevadel rajatud katse eesmärk oli võrrelda mahepõllumajanduse tingimustes kahte kaerasorti ning hinnati, mis mõju omavad põhiväetamine ja seemnete töötlemine kaera saagikusele.

sordid kaer Meeri, Symphony
Külviaeg 02.05.2020
Külvisenorm 500 id/m2

Tegemist on pikaajalise katsega ning 2020. aasta sügisel külvati samale alale talinisu. Tuginedes EMÜ Mahekeskuse pikaajalise lubiväetise katse tulemustele, on lubiväetise AtriGran kulu jagatud kolme aasta peale. Kõrge lämmastiku- ja fosforisisaldusega Monterra 10-7-1 kulust pool on arvestatud kaerale, teine osa talinisule. Kaaliumväetise Kalisop kulust on 2/3 arvestatud kaera saagikuse suurendamiseks ning 1/3 talinisu talvekindluse parandamiseks.

Omavahel võrreldi kolme seemnete töötlemise varianti: Phylgreen 2,0 l/t, Folicist 1,5 l/t ja BioStart 1,0 l/t.


Katsevariandid

 

Katsevariant

'Meeri' kontroll  'Symphony' kontroll  'Symphony' Phylgreen  'Symphony' Folicist 'Symphony' BioStart 
Põhiväetised - - AtriGran
​750 kg/ha
AtriGran
750 kg/ha
AtriGran
750 kg/ha
  - - Monterra 10-7-1 
300 kg/ha
Monterra 10-7-1 
​300 kg/ha
Monterra 10-7-1 
​300 kg/ha
  - -

KaliSop
150 kg/ha  

KaliSop
150 kg/ha

KaliSop
150 kg/ha
Seemnetöötlus - -

Phylgreen 
2,0 l/t 

Folicist 
1,5 l/t
BioStart 
1,0 l/t

Tulemused

Kaera saagitase sõltus 2020. hooajal sordist ning olulist rolli mängisid ka põhiväetamine ja seemnete töötlus.

Kui võrrelda kaerasortide ‘Meeri’ ja ‘Symphony’ kontrollvariante, siis ‘Symphony’ hektarisaak oli 730 kg võrra kõrgem (vaaata joonis 1). Produktiivvõrsete arv oli mõlemal sordil sarnane, kuid näiteks 1000 tera kaal oli sordil ‘Symphony’ 6 grammi kõrgem. Sordil ‘Meeri’ esines rohkem kaera-pruunlaiksust. Kogu hooaja vältel olid N-testri näidud ‘Symphony’ lehtedes tunduvalt kõrgemad kui sordil ‘Meeri’.

Joonis 1. ‘Symphony’ hektarisaak 730 kg võrra kõrgem

Põhiväetamine ja erinevad seemnetöötlusmeetodid andsid võrreldes kontrollvariandiga suure, ent sarnase enamsaagi (1,2 t/ha). Seemnetöötlemise variantidel erines vähesel määral puhastulu, mida tingis erinev seemnetöötlusvahendi hind. Suurima puhastulu andis kaeraseemnete töötlemisel Folicist. Samad variandid on võrdluse all ka möödunud sügisel Jõgeval samle katsealale külvatud talinisu katses.

Väetamise ja seemnetöötluse mõju kaerasordi ’Symphony’ saagikusele.

Väetamise ja seemnetöötluse mõju kaerasordi ’Symphony’ saagikusele.

Mahe toidukaera hind tulukuse arvestamisel 2020. a 185 €/t.