Fornet Max 6 OD

Fornet Max 6 OD on herbitsiid lühi- ja pikaealiste kõrreliste ning kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks maisil.

Toime

Fornet Max 6 ODFornet Max 6 OD on väga efektiivne sulfonüül-uurea herbitsiid, mis sisaldab toimeainena nikosulfurooni. Fornet Max 6 OD imendub peamiselt lehe kaudu, mulla kaudu imendumine on piiratud. Umbrohtude kasv peatub kiiresti ja efektiivselt. Pritsitud taimed muudavad värvi kuni hävimiseni 10-20 päeva jooksul pärast pritsimist.

Hea kuni suurepärane mõju: harilik rukkihein, murunurmikas, itaalia raihein, tuulekaer, liiv-paelhirss, tähk-kukehirss, kukeleib, harilik orashein, tähkjas rebashein, harilik hiirekõrv, kare kõrvik, üheaastane seljarohi, põld-lõosilm, vesi-kirbutatar, põld-litterhein, põldkannike, paljuseemneline hanemalts, verev iminõges, vesihein, harilik kirburohi.

Mõõdukas kuni hea mõju: valge hanemalts, must maavits.

Kasutamisjuhend

Fornet Maxi kasutatakse maisil 2 kuni 8 lehe faasis (BBCH 12-18). Kulunorm on 0,75 l/ha. Jaotatud pritsimine teha kulunormiga 0,5 l/ha maisi 2-3 lehe faasis + 0,25 l/ha 5-8 lehe faasis. Vihmakindlus saabub 6 tundi pärast pritsimist. Pritsimiste intervall 10-14 päeva.

Lühiealiste kõrreliste tõrjeks pritsitakse umbrohtude 2 lehe kuni varase võrsumise faasis, pikaealisi kõrrelisi 4-6 lehe faasis ja kaheidulehelisi 2-6 lehe faasis.

Paagisegus pritsimisel võib kasutada väiksemat kulunormi lubatud kulunormi piires, olenevalt teiste toodete toimespektrist.

Tähelepanu

  • Samal põllul ei tohi kasutada Fornet Max 6 OD-d ja kloororgaanilist insektitsiidi.
  • Fornet Maxi ei tohi kasutada, kui põldu on eelnevalt pritsitud fosfororgaanilise, juurte kaudu toimiva insektitsiidiga.
  • Põhjavee kaitsmiseks ei tohi nikosulfurooni sisaldavat toodet kasutada samal põllul tihedamini kui 1 kord 2 aasta jooksul.

Soovitatav on pritsida lubatud kulunormiga heas kasvujõus taimi. Stressis maisi ei tohiks pritsida, sest see võib kultuuri kahjustada.Teatud tingimustel võivad maisi lehed 1-2 nädalat pärast pritsimist ajutiselt kolletuda. See nähtus on mööduv ega avalda saagile mõju.

Paagisegud
Mitte kasutada segus lehe- või vedelväetistega.

Vee kogus 200-400 l/ha
Toimeaine 60 g/l nikosulfuroon
Pakend 5 l, õlidispersioon 
Tootja ISK Biosciences Europe N.V.