Maisi sordivõrdluskatse 2021

2021. a katsetasime erinevaid maisisorte kahes piirkonnas: Lääne-Virumaal Muuga PM-is ja Põlvamaal Krootuse Agros.

Kasvuaja ilmastik

Mais kui soojalembene kultuur vajab kasvuks ja arenguks piisavalt soojust, seetõttu on maisisortide valikul oluline näitaja kasvukoha efektiivsete temperatuuride summa (ETS) vegetatsiooniperioodil. Efektiivseks temperatuuriks loetakse ööpäeva keskmist temperatuuri üle +5 °C . Sellest alates algab taime vegetatsiooniperiood (seemne idanemine, vegetatiivsete või viljakandvate taimeosade teke jne). Kui temperatuur langeb alla 5 °C, siis taim veel ei hukku, kuid kasv ja areng peatuvad.

Maisi kui soojalembese kultuuri puhul lähtutakse enamasti aktiivsete temperatuuride summast (ATS), mille puhul liidetakse kokku vegetatsiooniperioodi keskmised ööpäevased temperatuurid, mis ületavad +10 °C.

Efektiivsete ja aktiivsete temperatuuride summad katsepunktides
Katsekoht ETS ATS
Muuga PM 1372,42 767,42
Krootuse Agro 1519,87 844,87

Andmed põhinevad katsepõldudele paigaldatud FieldSense ilmajaamade mõõtmistulemustel.

Aktiivseid temperatuure arvestades võib öelda, et 2021. aasta oli maisi kasvatamiseks üldiselt sobiv aasta ja kasvuks soodsam piirkond oli Lõuna-Eesti. Sademete vähesus ja tänu sellele esinenud kesised niiskusolud mõjutasid maisi kasvu ja arengut märkimisväärselt. Mõlemas piirkonnas esines põuda, Muuga PM-is oli juunikuus sademeid ainult 13 mm. Suvise põua mõju avaldus ka visuaalsel vaatlusel tõlvikute avatust hinnates (vt tabel 3).

Kasvuperioodi sademed
Muuga PM Krootuse Agro
Mai (29.-31.05) 0 mm Mai (16.-31.05) 64,75 mm
Juuni 13,0 mm Juuni 55,5 mm
Juuli 72,75 mm Juuli 25,5 mm
August 149,75 mm August 125,5 mm
September (01.-26.09) 47,75 mm September (01.-27.09) 64,25 mm
Kasvuajal kokku 283,25 mm Kasvuajal kokku 335,5 mm

Katsemetoodika

Kõigist katsesortidest korjati analüüsimiseks kaheksa taime. Taimed viidi koristuskõrguselt lõigatuna Kuusiku katsekeskusesse, kus tehti taimiku analüüs ning seejärel taimed hekseldati laboratoorseks analüüsiks.

Tõlviku küpsusastet arvestati riikliku maisikatse metoodika alusel järgmiselt:
75 – Piimküpsus: kõik terised tõlviku keskel on kollakasvalged; terise sisu piimjas; kuivainesisaldus ca 40% (makrostaadium 7: vilja moodustumine).
79 – On saavutatud liigi- või sordispetsiifiline terise suurus (makrostaadium 7: vilja moodustumine).
83 – Varane vahaküpsus: terised taignase konsistentsiga, kuivainesisaldus ca 45% (makrostaadium 8: seemne küpsemine).
85 – Vahaküpsus (siloküpsus): teris kollakas kuni kollane, sisu veel taignataoline, kuivainesisaldus ca 55% (makrostaadium 8: seemne küpsemine).


Muuga PM

Külv: 29.05.2021
Koristus: 26.09.2021
Kasvupäevade arv: 121

Katsetulemused

Muuga PM taimiku analüüs
Sort FAO Taime keskm pikkus, m Taimiku* kaal, kg Tõlvikute kaal, kg Tõlvikute kaal taimikust, % Tõlviku avatus, cm Tõlviku küpsusaste** Tõlvikuid 8 taimel, tk
Elamiana 160 2,44 7,40 2,96 40,0 4-5 83 11
Reason 160 2,69 7,93 3,42 43,1 0-1 79 12
Aalborg 170 2,61 8,25 2,86 34,6 4-5 83 10
Amaizi 180 2,67 7,53 2,86 38,0 3-4 75 8
Eduardo 190 2,75 10,28 3,97 38,6 3-4 83 15

*taimik = 8 taime
**tõlviku küpsusaste – numbrite tähendust vt katsemetoodika osast

Tõlvikute küpsusastet hinnates andsid parima tulemuse sordid Eduardo FAO190, Aalborg FAO170 ja Elamiana FAO160. Need sordid saavutasid koristusajaks õige küpsuse. Teised sordid koristati enne tõlvikute küpseks saamist.

Krootuse Agro

Külv: 16.05.2021
Koristus: 27.09.2021
Kasvupäevade arv: 135

Krootuse Agro taimiku analüüs
Sort FAO Taime keskm pikkus, m Taimiku* kaal, kg Tõlvikute kaal, kg Tõlvikute kaal taimikust, % Tõlviku avatus, cm Tõlviku küpsusaste** Tõlvikuid 8 taimel, tk
Elamiana 160 5,32 1,86 2,56 48,1 0-2 73 9
Reason 160 5,66 2,04 2,62 46,2 0-1 79 12
Aalborg 170 4,19 1,89 2,02 48,2 0-3 83 8
Amaizi 170 6,73 2,14 3,37 50,1 2-3 83 13
Emblem 180 7,33 2,04 3,55 48,4 0-1 83 15
SY Skandik 200 6,14 2,04 3,49 56,8 3-5 83 14

*taimik = 8 taime
**tõlviku küpsusaste – numbrite tähendust vt katsemetoodika osast

Optimaalse küpsusastme saavutasid sordid Aalborg FAO170, Emblem FAO180 ja Amaizi FAO180. Kuigi siloküpsuse näitaja oli 83, saavutasid nende sortide tõlvikud seemne küpsemise staadiumi. Teised sordid optimaalset koristusküpsust ei saavutanud.

Tõlviku otsad olid kattelehtedega kaetud sortidel Emblem FAO180 ja Reason FAO160. Kuna 2021. aasta oli ekstreemne, siis selle aasta näitajaid ei saa pikemas perspektiivis usaldusväärseteks pidada. Kuigi soojad ilmad maisile sobivad, siis vee vähesus ja heitlik ilmastik tähendavad siiski taimede jaoks keerulist olukorda. Külviperiood oli väga sademeterohke ja pigem jahedapoolne, kasvuperiood kuiv ja kuum, mis põhjustaski enamikul sortidest tõlvikute avatud otsad. Leidus ka palju pahknõge, mis iseenesest ei ole loomadele mürgine, kuid seenekeha vananedes vohama hakkav hallitus on suur ohuallikas.


Laboratoorne analüüs

Neutraalkiu ja orgaanilise aine sisaldus

Piimaveiste söötmisel on üks olulisemaid toitefaktoreid neutraalkiud (NDF), mille sisaldus ja seeduvus määravad väga suures osas silo söömuse ja väärtuse piima tootmisel. Mida kõrgem NDF sisaldus, seda suurem on ka happekiu (ADF) ja ligniini (ADL) sisaldus. Viimase kahe komponendi kõrge taseme korral on silos olevate toitainete seeduvus madal ja potentsiaal piimatoodangu tõstmiseks seega vähene. Ka orgaanilise aine seeduvus näitab sööda potentsiaali piimatoodangu seisukohalt. Silomaisi soovituslik orgaanilise aine seeduvus on 74–79%.

Muuga PM katsepõldudel näitasid väga häid tulemusi sordid Aalborg FAO170, Eduardo FAO190, Amaizi FAO180 ja Elamiana FAO160. Reason FAO160 reageeris kasvutingimustele kõrge kiusisalduse ja teistega võrreldes madalama seeduvusega, kuid ka selle sordi orgaanilise aine seeduvus on aktsepteeritav.

Neutraalkiu ja orgaanilise aine seeduvus maisis, Muuga katse 2022
Joonis näitab ilmekalt, kuidas NDF kiu kõrge sisalduse korral seeduvus langeb. Näiteks Reasoni orgaanilise aine seeduvus oli pisut üle 75%, NDF kiu sisaldus aga 468 g/kg/KA. Elamiana NDF sisaldus oli 404 g/kg/KA ja seeduvus 79%, mis on väga hea tulemus. Ka teiste sortide orgaanilise aine seeduvus ja NDF sisaldus olid väga head. (Täpsed andmed on toodud toiteväärtuse tabelis.)

Krootuse Agro põllul olid kasvuaegsed tingimused maisi jaoks veidi paremad. Ka selles katses olid NDF kiu sisaldus ja orgaanilise aine seeduvus head.

Neutraalkiu ja orgaanilise aine seeduvus maisis, Krootuse katse 2022
Sarnase NDF kiu sisaldusega sordid olid Aalborg ja Elamiana, vastavalt 424 ja 443 g/kg/KA. Nende sortide orgaanilise aine seeduvus oli väga erinev: Aalborgil 80,4%, Elamianal 76,7%. Emblem ja Amaizi saavutasid ühtmoodi hea tulemuse nii seeduvuse kui neutraalkiu sisalduse osas. (Täpsed andmed on toodud toiteväärtuse tabelis.)

Suhkru- ja tärklisesisaldus

Nii sileerumise kui söötmise seisukohalt on hea, kui maisi suhkrusisaldus ei ületa 100 g/kg/KA ja tärklisesisaldus on vahemikus 300–400 g/kg/KA. Hea tärklise- ja suhkrusisaldusega maisisilo suurendab söömust, samas võimaldab vähendada teravilja osakaalu ratsioonis. 2021. aasta maisikatsetes saavutati väga häid tulemusi tärklise- ja energiasisalduse osas.

Muuga PM katses tegime järgmised tähelepanekud:

  • Amaizi FAO180 tärklisesisaldus oli 327 g/kg/KA, suhkrusisaldus 54 g/kg/KA ja energiasisaldus 11,4 MJ/kg/KA, mis on väga hea näitaja. Kuigi selle sordi tärklisesisaldus ei olnud katse suurim, on tähelepanuväärne, et suhkrusisaldus ei olnud liialt kõrge. Amaizi eristus katses ühe tõlvikuga taime kohta. Teistel sortidel tekkis oluliselt rohkem lisatõlvikuid, mis koristusajaks enamasti küpseks ei saanud. Toored tõlvikud sisaldavad rohkem suhkruid kui tärklist ning on väga mahlakad, viies alla ka kuivainesisalduse.
  • Eduardo FAO190 oli Muuga PM katse kõrgeima tärklise- ja energiasisaldusega sort. Heal tasemel oli ka suhkrusisaldus. Samuti olid väga head NDF kiu sisaldus ja orgaanilise aine seeduvus. Muugal oli Eduardol enim tõlvikuid taime kohta, need jõudsid piisavalt küpseda ega mõjutanud tulemusi negatiivselt.
  • Reason FAO160 oli madalaima tärklise- (191 g/kg/KA) ja energiasisaldusega (11,1 MJ/kg/KA), kuid suhkruid oli palju – 138 g/kg/KA. Reasoni NDF kiu sisaldus oli kõrge ja orgaanilise aine seeduvus madal. Sort ei reageerinud kasvuaegsetele tingimustele hästi.

Krootuse Agro katses selgus:

  • Sordil Amaizi FAO180 oli väga hea suhkru-, tärklise- ja energiasisaldus. Amaizi oli ainus sort, mis kahel erineval põllul ja kasvutingimuste juures andis toiteväärtuse poolest väga hea ja ühtlase tulemuse.
  • Madalaima energia- ja tärklisesisaldusega sordid olid Aalborg FAO170 ja Elamiana FAO160, mõlema sordi energiasisaldus oli katses 11,3 MJ/kg/KA, mis ei ole tegelikult halb tulemus.
  • Emblem FAO180 paistis sortide seast silma suure energia- ja tärklisesisaldusega.
  • Emblemi tulemusi ületas vaid Reason FAO160, mille energiasisaldus oli 11,6 MJ/kg/KA ja tärklisesisaldus 402 g/kg/KA. Reasoni toiteväärtust Muuga katsega võrreldes mõjutasid tugevalt kasvutingimuste erinevused ja kasvuperioodi pikkus.
Muuga PM katse haljasmassi toiteväärtus
Sort FAO Kuivaine, % Org aine seeduvus, % NDF, g/kg/KA Energia, MJ/kg/KA Suhkrud, g/kg/KA Tärklis, g/kg/KA
Elamiana 160 28,3 79,2 404 11,4 75 292
Reason 160 23,6 75,7 468 11,1 138 191
Aalborg 170 26,4 78,1 389 11,4 96 307
Amaizi 180 29,9 78,3 376 11,4 54 327
Eduardo 190 28,1 79,1 382 11,5 75 342

 

Krootuse Agro katse haljasmassi toiteväärtus
Sort FAO Kuivaine, % Org aine seeduvus, % NDF, g/kg/KA Energia, MJ/kg/KA Suhkrud, g/kg/KA Tärklis, g/kg/KA
Elamiana 160 25,6 76,7 443 11,3 93 270
Reason 160 33,6 82,1 330 11,6 73 402
Aalborg 170 26,5 80,4 424 11,3 111 266
Amaizi 180 31,5 79,6 383 11,4 78 332
Emblem 180 29,1 78,6 392 11,4 71 328

Põhja-Eestis läbiviidud katses olid toiteväärtuse poolest parimateks sortideks Eduardo FAO190, Amaizi FAO180 ja Aalborg FAO170. Olgugi et tärklisesisaldus jäi Elamianal alla 300 g/kg/KA, olid muud näitajad head ning potentsiaal piimatoodangu seisukohalt samuti hea. Madalaima toiteväärtusega maisisort Muuga PM katses oli Reason FAO160.

Kõigil Lõuna-Eestis katsetatud sortidel oli hea või väga hea toiteväärtus. Pigem madalaks jäi tärklisesisaldus sortides Aalborg FAO170 ja Elamiana FAO160. Krootuse Agro katses oli väga kõrge toiteväärtusega sort Reason FAO160. See sort reageeris erinevatele kasvutingimustele suurima toiteväärtuse erinevusega ning Muuga PM katse põhjal näitas suurimat tundlikkust stressorite suhtes.

Toiteväärtuse poolest sobib sort Amaizi FAO180 kasvatamiseks nii Põhja- kui Lõuna-Eestis.

Soovitame

Generic placeholder image

Varasemad katsetulemused

Vaata sordikatsete tulemusi 2019. ja 2020. aastast

Generic placeholder image

Uus kindlustuslisand silole

Maisisilo jaoks vali Magniva Platinum 1.

Prev Next