Suviodra sordivõrdluskatse 2021

Külviaeg: 22.04.2021
Sordid: Feedway, Katniss
Külvisenorm: 350 id/m2
Eelvili: hernes
Katsekoht: Kuusiku Katsekeskus

Kuusiku katsekeskuses kasvatati 2021. aastal sordivõrdluskatse raames kaht Baltic Agro sordivalikusse kuuluvat keskvalmivat suviodra sorti: Feedway ja Katniss. nende sortide suurim erinevus on taimede kasvukõrgus - Feedway taimik on märgataalt madalama kasvuga kui Katnissil.

Suvioder Feedway taimed katsealal. Suvioder Feedway taimed katsealal. Suvioder Katnissi taimed katsealal Suvioder Katnissi taimed katsealal

Vasakpoolsetel piltidel suvioder Feedway taimed katsealal, parempoolsetel piltidel suvioder Katnissi taimed katsealal.

Katsetulemused

Kahe sordi võrdluses andis parema saagitulemuse sort Feedway. Mahukaal jäi mõlemal sordil normi piiresse, kuid oli parem sordil Katniss. Kõrgema enamtulu tõi sort Feedway.

Suviodra sordivõrdluskatse 2021

*tulu arvutamisel on kasutatud odra hinda 176,10 eur/t

1/3 REEGEL

Igal aastal on tähtis üle vaadata omatoodetud seemnete ja sortide vanus ja osakaal külvis. Lähtuda tuleks põhimõttest, et vähemalt kolmandiku külviseemnetest peaks moodustama uued ja värsked sertifitseeritud seemned. See tagab suurema saagipotentsiaali, sordipuhtuse ning eeldused elujõulisema ja tervema taimiku saamiseks.