Maisi sordivõrdluskatsed

Maisi sordivõrdluskatse raames katsetas Baltic Agro koostöös põllumeestega 2022. aastal erinevaid sorte kahes erinevas piirkonnas, Põlvamaal ettevõttes Krootuse Agro AS ja Lääne-Virumaal ettevõttes Muuga PM OÜ.

Maisi külvist

Baltic Agro maisikülvi teenus

Baltic Agro maisi külviteenus
 

Maisile sobiv mulla pH on 6-7,5. Maisi külvisügavus peaks olema pigem madalam kui sügavam, parim oleks 3-5 cm. Liiga sügav külv pärsib seemne idanemist. Maisi puhul on külvi kvaliteet väga oluline ja sellest saab alguse kogu edasine edukas areng ja kasv.

Mida soojem on muld, seda kiiremini tärkamine toimub.

Eesti tingimustes on maisi kasvu algus aeglane, sest mais vajab idanemiseks külvisügavusel mullatemperatuuri vähemalt 8 °C, optimaalne oleks 10-12 °C. Erinevad maisi sordid võivad küll kasvu alguse poolest varieeruda. Saksamaa katsed on näidanud, et kui mullatemperatuur on külvisügavusel 10 °C, siis kulub maisi tärkamiseks umbes 3 nädalat. 16 °C mullatemperatuuriga on mais võimeline tärkama isegi 7 päevaga.

Maisi kasvuks sobiv temperatuur

Soojalembelise kultuurina vajab mais kasvuks ja arenguks piisavalt soojust, mistõttu on kasvukoha efektiivsete temperatuuride summal vegetatsiooniperioodil oluline tähtsus maisisortide valikul.

Efektiivseks temperatuuriks  loetakse +5 °C. Sellest alates algab taime vegetatsiooniperiood (seemne idanemine, vegetatiivsete või viljakandvate taimeosade teke jne). Kui temperatuur langeb alla +5 °C, siis taim veel ei hukku, kuid tema kasv ja areng peatuvad.
Maisi kui soojalembese kultuuri puhul arvestatakse enamasti aktiivsete temperatuuride summat (ATS), mille puhul liidetakse kokku vegetatsiooniperioodi keskmised ööpäevased temperatuurid, mis ületavad +10 °C.
Aktiivsete temperatuuride summat arvestades oli maisi jaoks soodsam piirkond Lõuna-Eesti (tabel 1).

Tabel 1. Aktiivsete ja efektiivsete temperatuuride summad katsepunktides. Andmed põhinevad katsepõldudele paigaldatud FieldSense ilmajaamade mõõtmistulemustel.

  Muuga PM Krootuse Agro
Efektiivsed temperatuurid 1345,08 1430,3
Aktiivsed temperatuurid 690,08 760,3

Tabel 2. Kasvuperioodi sademed Põlva- ja Virumaal 2022. hooajal.

  Muuga PM OÜ Krootuse Agro AS
Mai (19.-31.05) 43,75 mm 42 mm
Juuni 39 mm 91,5 mm
Juuli 58,25 mm 40,75 mm
August 60,75 mm 127,25 mm
September 1.-26.09 59,5 mm 36,25 mm

Sademete poolest oli 2022. aastal piirkonnad sademete osas võrdsemad (tabel 2), kui 2021. hooajal. Selle mõju jooksis hästi välja ka tõlvikute avatust hinnates. 8-10 lehe faasis määrab taim ära seemneridade arvu tõlvikus. 10-14 lehe faasis määratakse ära tõlviku potentsiaalne pikkus. Tõlvikule jääb veel kasvuruumi, kuid kattelehtede pikkus saab paika. Kui antud faasis esineb põud, siis valmistub ka taim väiksemat tõlvikut kasvatama. Kui hilisemas faasis asendub põud sobilike kasvutingimustega, kasvab tõlvik edasi, kuid kattelehed jäävad siiski algselt paika pandud pikkusesse. 2021. aastal oli Muuga PM OÜ katses kõikidel sortidel tõlviku otsad tugevalt avatud. Seda tingis asjaolu, et juunikuus sadas seal piirkonnas kokku 13 mm sademeid. 2022. hooajal oli sademeid juunis 39 mm ja tõlviku otsad olid vähe avatud ja isegi pigem kinni.


Muuga PM katsepõllu maisisordid

Katse rajati 19.05.2022 ja koristati 26.09.2022, kokku olid sordid põllul 131 päeva.

Sortidest olid katses, LG Reason FAO 160, SY Larsson FAO 180, CS Amaizi FAO 180, LG Conclusion FAO 180, Saatbau Aalborg FAO 170, LG Emblem FAO1 80, Saatbau Eduardo FAO 190, Saatbau Primino FAO 190.

15 päeva pärast külvi olid tärganud Saatbau sordid. Selle põhjal saab öelda, et tegemist on väga hästi stressi taluvate ja elujõuliste sortidega, sest pärast külvi esines vihmaseid päevi ja madalaid öiseid õhutemperatuure (0-2 kraadi). Mullatemperatuur oli pärast külvi 8 kraadi juures, 7 päeva pärast külvi jõudis see juba 11 kraadini ja edasi liikus tõusvas joones. 20 päeva pärast külvi olid kõik sordid tärganud ja pilt põllul ühtlane.

Pildil: seemnete tootejuht Tanel Käbin tutvustas põllupäeval sordivõrdluskatses olevaid sorte.
Maisipäev Muuga PM maisipõllul, 2022. Seemnete tootejuht Tanel Käbin tutvustas põllupäeval sordivõrdluskatses olevaid sorte.
 

Kui taimede toitumisest rääkida, siis enne külvi sai põld orgaanilist väetist ning külvi alla kompleksväetist. Lisaks anti ka lämmastik-väävelväetist. Herbitsiidi Maister Power OD ringis lisati paagisegusse tsinki ja mangaani sisaldavat leheväetist Tradecorp Zn-Mn. Tsink (Zn) mõjutab juurestiku arengut. Kui taimed on tsingiga normaalselt varustatud, siis sünteesivad nad piisavalt kasvuhormooni auksiin, mis omab tähtsust juurestiku arengul. Tsingi puudusel aeglustub ka lehtede kasv, selle tulemusel väheneb fotosünteesiv pind, ning kannatab saagikus. Mida varasemas kasvufaasis tsinki maisile anname, seda vähem kaotame potentsiaalsest kuivaine saagist. Kui maisitaimed kannatavad tsingi defitsiiti kuni 4 leheni, siis on kuivaine saagikadu umbes 16%, kui defitsiit kestab kuni 8 leheni, võib saagikadu ulatuda 50%-ni. Hea oleks tsinki anda koos külviga kasutades starterväetist Planstart 10-40+1,7 Zn . Kui starterväetist pole võimalik kasutada, siis on hea võimalus teha nii nagu katsepõllul sai tehtud ja lisada herbitsiidi paagisegusse tsinki sisaldav leheväetis. Mangaan (Mn) aitab kaasa taime ühtlasemale arengule ja intensiivistab fotosünteesi. Lisaks aktiveerib suhkrute kogunemist säilitusorganitesse ja valkude talletumist teradesse.

Enne koristus esines õrna öökülma 9.09.22-12.09.22 ja 24.09.22. Kuid temperatuurid ei läinud nii madalaks, et koristuse hetkel taimed külmavõetud oleksid. 15.09.22 oli Baltic Agrol katsepõllul põllupäev, mujal Eestis oli sellel hetkel palju külmavõetud maisipõlde näha aga Muuga PM põld oli külmast puutumata. Taimed püsisid lõpuni välja rohelised.

Krootuse Agro maisikatsed

Katse rajati 19.05.2022 ning koristati 28.09.2022. Ehk siis külvist koristuseni oli 133 päeva. Katses olid sordid Saatbau Eduardo FAO190, LG Conclusion FAO180, CS Amaizi FAO180 ja Saatbau Primino FAO190. Külvijärgselt püsis õhutemperatuur alla 10 kraadi, 23. aprillil langes minimaalne õhutemperatuur isegi 0 kraadi ligidale. Mullatemperatuur püsis kuni 1.juunini alla 10 kraadi ning pärast seda hakkas tõusma. 8.-11. septembril õhutemperatuur langes ning puutumata ei jäänud ka maisi lehed ja katse koristamise hetkel olid lehed üsna tugevalt külmavõetud.

Pildil: Baltic Agro vedelsõnniku laotusteenus
Baltic Agro vedelsõnniku laotusteenus

Eelkultuuriks oli põllul talioder ning enne külvi sai põldd orgaanilist väetist ning külvi alla kommplekväetist. Lisaks anti ka lämmastiik-väävelväetist. Umbrohutõrjeks kasutati herbitsiidi Maister Power OD ning taimede turgutamiseks ja fosfori ning kaaliumiga varustamiseks kasutati leheväetist YaraVita KombiPhos. Madala mullatemperatuuri tingimustes ei suuda taim mullast fosforit piisval määral omastada ning kasvu alguses on fosfor väga oluline element juurestiku arenguks. Lehekaudne väetamine aitab taime fosforiga varustada seni kuni muld on piisavalt soojenenud ning taim saab juba efektiivsemalt mullast seda omastama hakata. Kaaliumil on aga oluline roll taimede veeregulatsioonil ja suhkrute moodustamisel ning piisav kaaliumiga varustatus aitab parandada taimede stressitaluvust nii põua kui ka liigse jaheduse korral.


Sordivõrdluskatsete tulemused: maisitaimede pikkus, tõlvikute arv ja avatus ning koristusküpsus

Katsete koristamisel võtsime analüüsimiseks kaheksa taime igast sordist. Koristatud ja mõõdetud maisitaimed lisamõõtmised tehti Kuusiku katsekeskuses.

Taimede pikkuse hindamiseks lõigati taimed koristuskõrguselt, et arvutada iga sordi keskmine taimepikkus (tabel 3).

Tabel 3. Sortide keskmised kasvukõrgused meetrites ettevõtetes Muuga PM OÜ ja Krootuse Agro AS

Sort FAO Muuga PM Krootuse Agro
LG Reason FAO 160 2,36 m -
SY Larson FAO 170 2,1 m -
CS Amaizi FAO 180 2,25 m 2,64 m
LG Conclusion FAO 180 2,38 2,8 m
Saatbau Aalborg FAO 170 2,26 m -
LG Emblem FAO 180 2,21 m -
Saatbau Eduardo FAO 190 2,39 m 3,06 m
Saatbau Primino FAO 190 2,46 m 3,23 m

Kõige rohkem tõlvikuid taime kohta oli Muuga PM katses sortidel LG Reason ja Saatbau Primino ja kõige vähem tõlvikuid taime kohta oli sordil LG Conclusion. Krootuse katses oli enim tõlvikuid sordil Saatbau Eduardo ning kõige vähem tõlvikuid sordil LG Conclusion. Meie kliima tingimustes on hea, kui mais moodustab ühe tõlviku taime kohta, sest see saab koristusküpseks, samas ku lisatõlvikud kipuvad tihti tooreks jääma.

Tabel 4. Maisitõlvikute arv kaheksa taime kohta.

Sort FAO Muuga PM Krootuse Agro
LG Reason FAO 160 11 tõlvikut -
SY Larson FAO 170 9 tõlvikut -
CS Amaizi FAO 180 9 tõlvikut 9 tõlvikut
LG Conclusion FAO 180 8 tõlvikut 8 tõlvikut
Saatbau Aalborg FAO 170 10 tõlvikut -
LG Emblem FAO 180 10 tõlvikut -
Saatbau Eduardo FAO 190 9 tõlvikut 11 tõlvikut
Saatbau Primino FAO 190 11 tõlvikut 9 tõlvikut

Olulistest parameetritest hinnati ka tõlvikute avatust ning koristusküpsust.
Avatud tõlvik on heaks sihtmärgks erinevatele putukatele, lindudele ning haigustekitajatele. Ilmastikust tingituna hakkavad tõlviku lahtises otsas terad hallitama ja see omakorda käivitab mükotoksiinide tootmise, mis toob loomadele kaasa tõsiseid terviseprobleeme. Muuga PM katses olid tõlviku otsad kinni sortidel SY Larson, saatbau Aalborg ja LG Emblem. Krootuse Agros oli tõlviku otsad täielikult suletud sordil LG Conclusion. Ideaalse koristusküpsuse ehk faasi 85* saavutas Lääne-Virumaal sort CS Amaizi ning Krootusel CS Amaizi ja Saatbau Primino. Lõpuks taimed hekseldati laboratoorseks analüüsiks.
*85 - vahaküpsus (siloküpsus): teris kollakas kuni kollane, sisu on veel taignataoline, kuivainesisaldus u 55%.

Silomaisi puhul on eesmärgiks saavutada tera vahaküpsus, samas ka NDF kiu madal sisaldus ja hea orgaanilise aine seeduvus. Tera küpsedes loomulikult taim vananeb, seega kiu sisaldus tõuseb ja seeduvus langeb. Silomaisi sortide puhul pööratakse tähelepanu „stay green“ omadusele, mis tähendab, et taim püsib kauem roheline ja kiu seeduvus heal tasemel ka siis kui tera on vahaküpsuse faasis.

Miks lehm vajab hästi seeduvat kiudu? See on tema seedesüsteemist ja ainevahetusest tulenevalt olulisim energia allikas!

Siin on teinegi seos – mida vanem taim ja kõrgem kiu sisaldus, seda madalam söömus ja toodang. Maisisilo 2022. aasta hooaja kasvutingimused olid paiguti taimele stressi tekitavad ning sellest tulnevalt on osade katsesortide NDF sisaldus kõrge. Piimaveisele söötmiseks on sobiv maisi NDF sisaldus vahemikus 370-420 g/kg/KA, tärklise sisaldus 300-400 g/kg/KA ja orgaanilise aine seeduvus 73-78%.


Mida välja tuua maisisortide kohta ja soovitused sordivalikuks

Muuga PM-is kasvanud sordid NDF kiu, tärklise ja orgaanilise aine seeduvuse vaatenurgast

2022 aasta sordivõrdluskatses on üks silmapaistvamaid sorte Muugal kasvanud Larsson (FAO 180). Koristushetkeks saavutas sort kuivaineks 29,6% ja tärklise sisalduse 365 g/kg/KA. Sealjuures on NDF kiu sisaldus (359 g/kg/KA) ja orgaanilise aine seeduvus (80,75) väga hea.

Graafik 1. Muuga PM maisisortide NDF, tärklis ja orgaanilise aine seeduvus

Saatbau Emblem (FAO 180) jaoks jäi tõenäoliselt kasvuperioodil mingitel aegadel niiskust väheks. NDF kiu sisaldus tõusis soovitud tasemest kõrgemale (448 g/kg/KA) ning tärklise sisaldus jäi madalaks (253 g/kg/KA), mis tähendab, et taim lihtsalt vananes kiirelt, polnud ressurssi nö rohelisena püsida. Samal ajal jäi tõlvik tooreks.

Väga sarnaselt reageeris Aalborg (FAO 170), kuigi selle sordi tärklise sisaldus oli heal tasemel (294 g/kg/KA). Olgugi, et seekord neil sortidel jäid hinnatud parameetrid normidest välja tasub siiski meeles pidada, et Saatbau sortide näol on tegu väga hästi tärkamisjärgset stressi taluva valikuga. Olenevalt kasvukohast võib hoopis see kriteerium sordivalikul määravaks saada.

Saatbau sort Eduardo on silomaisi kasvatajate raudvara. Nii eelmisel kui ka sel hooajal andis Eduardo hea tärklise (294 g/kg/KA) ja NDF (422 g/kg/KA) sisalduse ning orgaanilise aine seeduvuse (78,5%), olgugi, et kasvu ajal oli nii kuumust kui kuivust. Aastad ei ole vennad ja mis oleks parem kui silomaisi sort, mis erinevatest raskustest hoolimata soovitud tulemuse annab!

Väga head sööta saab ka Saatbau Priminost, mille näitajad olid veelgi paremad! Tärklise sisaldus 345 g/kg/KA, NDF 368 g/kg/KA ja orgaanilise aine seeduvus 77,7%. Nii Eduardo kui Primino on FAO 190.

LG Conclusion (FAO 180) andis hea tärklise sisalduse (305 g/kg/KA) ja hoolimata kõrgest NDF kiu (446 g/kg/KA) sisaldusest jäi orgaanilise aine seeduvus ikka heale tasemele (77,6%). Piimatootmiseks on Conclusion samuti väga hea sort!

Eelmisel aastal üllatas uus sort Amaizi (FAO 180) silmapaistvate tulemustega. Muuga PM OÜ katsepõllul saatis Amaizit ka seekord edu. Väga hea tärklise (351 g/kg/KA) ja NDF (386 g/kg/KA) sisaldus ning orgaanilise aine seeduvus (81,3 %) annavad julgust ja indu seda sorti veelgi kasutada!

Krootuse Agros kasvanud maisisordid

2022 aasta hooajal Krootuse katsepõllul saadi väga hea tulemus sordilt LG Conclusion (FAO 180). NDF sisaldus oli küll pisut üle 400 g/kg/KA, kuid orgaanilise aine seeduvus väga hea, 77,1 % ja tärklise sisaldus kõrge (345 g/kg/KA). Veelgi kõrgema tärklisega oli Saatbau Primino, 354 g/kg/KA, sealjuures oli ka seeduvus (75,2%)ja NDF sisaldus (410 g/kg/KA) normi piires. Need kaks sorti on Lõuna-Eesti tingimustes kindlasti väärt kasutada!

Graafik 2. Krootuse Agros kasvanud sortide NDF, tärklise sisaldus ja orgaanilise aine seeduvus.

Graafik 2. Krootuse Agros kasvanud sordid võrreldes NDF, tärklise sisaldust ja orgaanilise aine seeduvust

Eduardo (FAO 190) oli heade tulemustega nii Krootusel kui ka Muuga katsepõllul. Käesoleva aasta tulemused kinnitavad meie teadmist ja kogemust Eduardo sobivusest Eesti kliimasse.

Kõrge NDF sisaldus (471 g/kg/KA) oli sordil Amaizi, kuid orgaanilise aine seeduvus siiski väga hea (76,4 %), tärklise sisaldus (293 g/kg/KA) vaid veidi alla soovitud taseme. Antud juhul ei ole normist (420 g/kg/KA) kõrgem NDF kiu osa probleemiks, kuna seeduvus on väga hea. Nii on Amaizi näidanud teist aastat järjest kahes erinevas kasvupiirkonnas head sobivust!


Maisisilo sileerimine ja aasta eripärad

Aasta eripärana saabusid esimesed külmad varakult ja piirkonniti ka jätkusid rohkem kui nädala vältel, sellele oli eelnenud põuane august ja september. Üle Eesti oli näha kolletavaid põlde, mis kiiremas korras ootasid koristust, olgugi, et tõlvik ei olnud päris küps.  Paljudel õnnestus silomaterjal kätte saada pigem madala kuivainega ning katmise järgselt nähti palju oranži gaasi eraldumist.

MaisisiloAlla 28% kuivainega maisi hekselmassi puhul hakkab augus vedeliku osa aina allapoole vajuma. 25% kuivaine puhul on see avamisjärgselt tajutav lõhna ja värvi erinevusena ülemise ja alumise kihi vahel.  Märjemasse osasse tekib rohkem äädikhapet ja etanooli, see on terava tugeva lõhnaga ning võib söömusele halvasti mõjuda. Ülemise kuivema osa kvaliteet on enamasti hea ja probleeme ei tekita. Vältimaks sellise silo söötmisel toiteväärtuse ja söömuse pidevat kõikumist on laadimisel oluline kasutada ühtlaselt kogu fronti. Laadides söödamikserisse ühel päeval silo ülemist osa ja teisel päeval alumist osa on probleemid tervise ja toodanguga kiired tulema. Sööda ühtlane jaotamine on võtmetähtsusega.

Silo käärimiseks on sobivaim kui massi kuivaine on 30-35% ja keskmine välistemperatuur 15 °C või rohkem, mis tänavu kindlasti ei olnud saavutatud. Üldiselt kasutatakse maisi sileerimiseks ühetüübilist bioloogilist lisandit, näiteks Magniva Platinum 1 – sellist, mis käärimise protsessi vähe mõjutab, kuid tagab avamisjärgse aeroobse stabiilsuse. Märja maisisilo sileerimiseks külmade ilmadega läks sel aastal kasutusele hoopis kahte tüüpi bakteritega lisand Magniva Platinum 2 – alustajad bakterid aitasid rasketes tingimustes silo pH kiirelt alandada, et vältida valekäärimist ja liialt suure hapete hulga tekkimist. Samas lisandis on olemas ka lõpetajabakterid, mis tagavad aeroobse stabiilsuse. 

Me ei saa mõjutada ilma, kuid saame valida, kuidas reageerime olukorra muutudes.

Ajal, mil taimed omastasid veel aktiivselt toitaineid saabusid öökülmad. Nii jäi mullast võetud lämmastik taimes kasutamata ning kogunes nitraatidena.  Silo sulgemise järgselt hakkas paljudest maisisilodest välja immitsema oranži gaasi. Sellisel juhul tasub vähemalt nädal aega silo lähedal või peal mitte käia ja seda silo mitte avada. Gaasid tekivad õhuga kokkupuutel, seega on oranžiks värvunud vaid silo pealmine kiht.

Söötmisel tasub olla ettevaatlik ja alustada maisisilo lisamist ratsiooni järk-järgult. 

Tähelepanelik tasub olla järgnevate sümptomite osas, mis tähendavad loomadel võimalikku nitraatide mürgistust:

  • Raske, kiirenenud ja valus hingamine
  • Sinakad limaskestad
  • Lihasvärinad
  • Koordinatsioonihäired
  • Kõhulahtisus
  • Tume, pruunikas veri

 

Baltic Agro soovitab

 

Generic placeholder image

SoilOptix mullaanalüüsid

Tee teadlikke otsuseid ja tooda efektiivsemalt! SoilOptixi põllumuldade kaardistamise süsteem annab detailse ülevaate Sinu põllust: kaardistatakse mulla happesust, lõimist ja mullas leiduvad toitained.

Generic placeholder image

Väetamisest külvi ja maisisilo tegemiseni

Kogemused, professionaalsed ja motiveeritud töömehed ning suure tootlikkusega töökindel tehnikapark tagavad klientidele kindlustunde, et tellitud tööd saavad tehtud korrektselt ja õigeaegselt.

Prev Next