Talinisu sordivõrdluskatse 2021

Aeg: 2021
Külviajad ja sordid: 20.09.2020 - Informer, Lemmy, Malunas, Skagen
Külvisenorm: 350 id/m2
Eelvili: taliraps
Katsekoht: Erki Plamus FIE

Tavasortide võrdluskatses külvati maha sordid Julius, Skagen, Malunas ja Informer. Külvisenorm oli 350 id/m2.

Koostöös tootjaga Erki Plamus FIE rajati Raplamaale talinisu sordivõrdluskatse. Katsesse võeti järgmised sordid:

Informer - hiliseks külviks sobiv sort. Tugev kõrs tagab väga hea lamandumiskindluse. Võimsa suure pea ja suure teraga sort. Valmimise poolest hiline, saagipotentsiaal väga kõrge.

Lemmy - varasuse poolest võrreldav sordiga Ada. Pigem pea-tüüpi nisu ehk moodustab keskmisest suurema tera ning annab paremaid tulemusi suurema külvisenormi puhul. Sobivaim külviaeg septembri esimene pool.

Malunas - stabiilse saagi, väga hea võrsumisvõime ja talvekindlusega sort. Võrreldes teiste sortidega tumedama värvusega ja püstise lehega. Ei ole vastuvõtlik keskkonnatingimustest põhjustatud stressi suhtes, püsib ka põuasel perioodil ilusa ja tumerohelisena. Valmimise poolest on Skagenist mõni päev varasem.

Skagen - kõrge saagipotentsiaaliga keskvalmiv sort. Külvisenorm võiks olla suurem, sest kõrge saak on tingitud suurest peast. Kasvatab enne talve suhteliselt tiheda ja maadligi hoidva lehemassi, kevadel suudab talvestressist kiiresti taastuda.

Talinisu sordivõrdluskatse sügisel. Talinisu sordivõrdluskatse kevadel.

Vasakpoolne foto on tehtud sügisel, parempoolne kevadel. Fotodel vasakult sordid: Informer, Skagen, Lemmy, Malunas.

Kasvuaegne vaatlus

Sügisene vaatlus põllul toimus 29. oktoobril. Keskmiselt oli taimedel 2 võrset, Lemmyl 2-3 võrset. Visuaalsel vaatlusel oli kõige võimsam taimik ja kõige tugevamad võrsed sordi Informer taimedel. Kõige tagasihoidlikum oli sordi Malunas taimik. Kevadise vaatluse ajaks, 14. aprilliks, oli taimedel keskmiselt 3 võrset, Informeril 3-4 võrset. Kõige tagasihoidlikuma taimikuga olid endiselt Malunase taimed, kuid silma torkas selle sordi taimede tumeroheline värvus.

Katsetulemused

Saagikoristuspäeval, 6. augustil olid ainsana lamandunud Skageni taimed. Kõige suurema pea ja teraga viljad olid Informeril. Koristada oli kõige parem Lemmyt, sest põhku oli vähe, taimede kasv madal ja tänu sellele sai tõsta koristamiskiirust.

Koristusniiskus jäi vahemikku 13,1-13,7%. Kõrgeima saagi andis sort Informer - 9,62 t/ha. Proteiinisisaldus oli kõrgeim sordil Skagen (14,8%). Kvaliteediklassilt jäi sordivõrdluskatse nisusaak pigem madalamasse klassi ja söödaklassi. Määravaks faktoriks sai mahukaal, mida mõjutas kasvuperioodil esinenud põud.

Sort Saagikus 12,5%, t/ha Mahukaal, g/l Langemisarv Proteiin, % Kategooria
Informer 9,62 758 295 13,4 4.
Lemmy 8,81 722 253 14,3 söödanisu
Malunas 8,58 728 304 13,6 söödanisu
Skagen 8,29 743 333 14,8 5.

Talinisu sordivõrdluskatse 2021 Erki Plamus FIE
*söödanisu hind 180,47 eur/t, 5. kategooria hind 181,47 eur/t, 4. kategooria hind 191,47 eur/t


Hübriidsortide võrdluskatse

Teises talinisu sordivõrdluskatses samas ettevõttes külvati sügisel 3 hübriidsorti Hymalaya, Hydelta ja Hylux ning tavasordid Malunas ja Julius. Tavasortide külvisenorm oli 350 id/m2 ning hübriidsortidel kaks korda madalam, 175 id/m2.

Koristuspäeval, 17. augustil, andsid kõik kolm hübriidsorti üle 10-tonnised saagid, kuid alla ei jäänud ka tavasort Malunas.

Sort Koristusniiskus, % Saagikus, t/ha (12,5%)
Hymalaya hübriid 14,8 10,7
Hydelta hübriid 14,4 10,4
Hylux hübriid 13,9 10,2
Malunas 14,7 10,2
Julius 15,3 9,2