Kevadine kasvureguleerimine

Taliraps

Aeg: 2020
Sort: Sherpa
Külviaeg: 10.08.2020
Külvisenorm: 50 id/m2
Eelvili: talioder
Katsekoht: Alar Kanna FIE

Katse eesmärk oli hinnata kevadise kasvuregulaatori mõju talirapsi saagikusele. Põllu keskel jäeti ühele osale 4. mai pritsimine tegemata. Ülejäänud põld pritsiti alloleva skeemi järgi.

Kasvatusskeem

toode Kulunorm Kuupäev
MAP 100 kg/ha 03.08.2019
Kaaliumkloriid 100 kg/ha 03.08.2019
YaraMila 18-11-13 100 kg/ha 10.08.2019
AN 34,4 100 kg/ha 08.09.2019
Butisan Avant 2,0 l/ha 14.08.2019
Caryx 0,75 l/ha 08.09.2019
Tradebor 2,0 l/ha
Epso Top 1,0 kg/ha 23.10.2019
Nutricomplex Platinum 18-18-18 1,5 kg/ha
Tilmor 0,75 l/ha
YaraBela Extran 220 kg/ha 27.03.2020
ASN 26-14S 200 kg/ha 08.04.2020
YaraBela Extran 160 kg/ha 28.04.2020
Ruter AA 2,0 l/ha 02.05.2020
Epso Top 2,0 kg/ha
Tradebor 1,0 l/ha
Juventus 0,5 l/ha 04.05.2020
Tradebor 1,0 l/ha
Proteus OD 0,75 l/ha
Delfan Plus 0,5 l/ha
Cantus Gold 0,4 l/ha 28.05.2020
Biscaya 0,3 l/ha

*kevadine N 179,3 kg/ha ja S 28 kg/ha

Tulemused

Põllu osa, mis kevadist kasvuregulaatorit ei saanud, lõpetas õitsemise üldpõllust tunduvalt varem ja seetõttu jäi sellel põlluosal ka saagikus väiksemaks. Täisskeem tõi 320 kg/ha enamsaaki, 0,2% kõrgema õlisisalduse ja 96 €/ha puhastulu (tulu arvutamisel kasutati rapsi baashinda 367 €/t).
Saagilisa kevadise kasvuregulaatori kasutamisest

Vaade katsepõllule
Foto: 11.06.2020. Põllu keskel olev osa, mis ei ole saanud kevadist kasvuregulaatorit, on õitsemist lõpetamas.

Suvioder

Aeg: 2020
Sort: Vertti
Külviaeg: 23.04.2020
Külvisenorm: 350 id/m2
Eelvili: talinisu
Katsekoht: Koplimäe Agro

Varajase suviodra võrsumise soodustamiseks pritsiti ühte osa põllust tootega CCC (0,6 l/ha), teist osa tootega Moddus Start (0,3 l/ha) ning kolmandat osa kahe eelneva toote seguga (Moddus Start 0,2 l/ha + CCC 0,5 l/ha). Pritsimised tehti odra võrsumise faasis 27.05.2020. Edasistes kasvufaasides kasvuregulaatoreid ei kasutatud. Lämmastiku tase oli 94 kg/ha.

Tulemused

Variant Enamsaak, kg/ha Enamtulu, €/ha*
CCC 0,6 l/ha 230 34
Moddus Start 0,3 l/ha 280 29
Moddus Start 0,2 l/ha + CCC 0,5 l/ha 630 87

*odra hind 152 €/t

Kasvuregulaatorite mõju odra saagikusele

Vaatluste põhjal saab öelda, et variantides, kus oli kasutatud Moddus Starti (ka koos CCC-ga), ilmnes positiivne mõju ka kõrre tugevusele alumiste kõrresõlmede vahel. Kontrollvariandis ja CCC-variandis oli kõrs alt pehme ning oht lamandumisele väga suur.

Seevastu variantides, kus oli kasutatud kasvuregulaatorit CCC, oli taimik mõned sentimeetrid madalam. Sellest võib järeldada, et kasvuregulaatori CCC kasutamine võrsumisfaasis mõjutab mõnevõrra ka taimiku kasvukõrgust, kuid ei
anna kõrrele tugevust. Moddus Start annab kõrrele tugevuse, kuid ei mõjuta oluliselt taimede kõrgust.

Seetõttu on parim lahendus kasutada võrsumise faasis kasvuregulaatorite Moddus Start ja CCC segu. Nimetatud variant andis ka kõrgeima saagikuse ning suurima enamtulu


Suvinisu

Aeg: 2019
Asukoht: Lange-Vahe Talu

Lange-Vahe Talus viidi 2019. aastal läbi katse hindamaks erinevate võrsumist soodustavate kasvureguleerimise praktikate mõju suvinisu saagikusele. Võrdluses oli kaks varianti:

  1. CCC 0,5 l/ha
  2. CCC 0,5 l/ha + Moddus Start 0,2 l/ha.

Tulemused

Variant, milles kasutati lisaks CCC'le ka Moddus Starti, andis 140 kg/ha enamsaaki, mis tõi 12,5 €/ha puhastulu (nisu hinnaks arvestati 151 €/t).

Moddus Starti mõju suvinisu saagikusele

Moddus Start aktiveerib narmasjuurestiku kasvu ja hargnemist, mille tulemusena on taimiku juuremass suurem ja tugevam ning seeläbi paraneb ka toitainete ja vee omastamine mullast. Toote formulatsioon võimaldab sellel töötada madalatel temperatuuridel. Et suurendada mõju just juurestiku arengule ning võrsumisele, soovitame Moddus Starti kasutada kuni võrsumise lõpuni.