Soovitused maisisilo tootmiseks

Maisisilo põhilisteks eelisteks rohusilo ees on suur saagikus, kuivaine suur energiasisaldus ja mõõdukas tärklisesisaldus, ent seda ainult õige tehnoloogia korral.


Õige koristusaeg

Maisisilo toiteväärtus sõltub palju maisi koristusaegsest vegetatsioonistaadiumist. Kasvatajate jaoks on kõige suurem probleem õige koristusaja leidmine: meie klimaatilised tingimused on aastati väga erinevad.

Maisi küpsuse määramineMaisisilo tärklisesisaldus suureneb koos silomassi kuivainesisalduse suurenemisega ja on viimasega väga tihedas korrelatsioonis. Optimaalne kuivaine sisaldus peab jääma vahemikku 30-35%, mis peaks olema iga maisikasvataja eesmärk.

Kuidas kindlaks teha, kas nüüd on õige aeg?

Jaluta põllule vähemalt 5-10 m põlluservast, murra tõlvik pooleks ning vaata tõlviku piimajoont. 1/3 terast peab olema piimküpsuse faasis ja 2/3 vahaküpsuse faasis. Kindluse mõttes on õige ka tera pigistada: õige koristusküpsus on saavutatud siis, kui maisitera pigistamisel on sisuks nn "vedel juust".

Maisiterade küpsusaste
Fotol vasakul terade erinevad küpsusfaasid, paremal koristusvalmis mais

Kasuta kindlustuslisandit

Maisil on kõrge suhkrute sisaldus ja tänu sellele fermenteerub maisisilo kergesti ja kiiresti. Seetõttu on otstarbekas kasutada bioloogilisi silokindlustuslisandeid. Uus silokindlustuslisand Magniva Platinum 1 tagab maisisilo aeroobse stabiilsuse avamisjärgselt, hoides ära kuumenemise pärast siloaugu avamist.

Lallemandi uus tootebränd MAGNIVA Platinum tooted sisaldavad uut patenteeritud heterofermentatiivset bakteritüve L.Hilgardii CNCM I-4785.

MAGNIVA silokindlustuslisandites kasutatakse ära uue bakteri L. Hilgardii CNCM I-4785 ja L. Buchneri NCIMB 40788 omavaheline sünergiline koosmõju, mille tulemusena toimub kiire sileerumine ning tagatakse väga hea avamisjärgne stabiilsus. Kiire pH langus tagab väiksemad kuivainekaod, väiksema etanooli ja äädikhappe sisalduse. Katsed tõestavad, et MAGNIVA kindlustuslisandit kasutades saavutatakse aeroobne stabiilsus ka lühikese, 15-päevase, fermenteerimise ajaga. Nii on võimalik silo kasutusele võtta juba kaks nädalat peale valmistamist.

Õige niitekõrgus

MaisisiloMaisi taime varre alumisel puitunud osal on mustuse, erinevate pärmseente ja bakterite eosed, liiga madala lõikekõrguse puhul satuvad need silohoidlasse. Iga kõrgemalt lõigatud sentimeeter suurendab maisisilo energiasisaldust, kuid vähendab saagikust. Optimaalne lõikekõrgus on 30 cm, niimoodi saavutatakse kompromiss saagikuse ja kvaliteedi vahel.

Heksli pikkus

Mida kõrgem on koristatava haljasmassi kuivaine sisaldus, seda lühem peaks heksel olema. Optimaalne heksli pikkus on 1-1,5 cm.
Jälgi, et kõik maisiterad saaksid muljutud ja purustatud - see on oluline maisisilo hea seeduvuse tagamiseks.

Tallamine

Silo tallamise tihedus

Korralik tallamine on vajalik kiire anaeroobsuse saavutamiseks, et vähendada toitainete kadusid. Mida suurem on koristatava haljasmassi kuivaine sisaldus ja pikem heksel, seda intensiivsem peaks olema tallamine.

Tehnika arengu ja võimsate masinatega kasutamisel on tekkinud olukord, kus värske massi hoidlasse transportimine on väga kiire. Tallamise jaoks tuleb siiski leida aega, üks võimalus on täita paralleelselt kahte hoidlat. Sellisel juhul on traktoritel piisavalt aega rahulikult oma tööd teha. Maksimaalne värske massi kihi paksus ei tohiks olla üle 20 cm.
Tallamise eesmärgiks on silomassi tihedus 240 kg/m3.

Tabelis on väljatoodud kuivaine kaod sõltuvalt silo tihedusest 180 päeva peale hoidla sulgemist.

Katmine

Kattekile all kasuta õhukest kopeerkilet, viimane kopeerib silomassi pinda ja tagab anaeroobsuse. Küljekilede kasutamine vähendab silo riknemist ja aitab säilitada silohoidla seinu.

Maisisilo maitseb ka lindudele väga hästi. Et vältida lindude kahjustusi, kasuta hoidla katmisel spetsiaalset rohelist rasket kattevõrku. Soodsamaks lahenduseks on rehvide peale asetada spetsiaalne linnuvõrk.


Hea teada!

Maisisilo peaksime laskma enne söötmist sileeruda pikemat aega kui rohusilo.

Mida suurem on silo kuivaine- ja tärklisesisaldus, seda pikem peaks olema sileerumise aeg enne söötmist.

Ameerika teadlaste Sniffen ja Ward järgi saavutatakse tärklise seeduvus alles 7 kuud peale maisi siloks koristamist.

Loe maisisilo lisamisest ratsiooni