Axial® 50 EC

Valiva toimega herbitsiid tuulekaera ja teiste lühiealiste kõrreliste umbrohtude tõrjeks nisu ja odra külvides. Mitte kasutada kaeral.

Toime

Axial 50 EC mõjub umbrohtudele lehtede kaudu. Tõrjub tuulekaera ja teisi lühiealisi kõrrelisi umbrohtusid (rukki-kastehein, raiheinad, kukeleib, päideroog) nisu ja odra külvides.

Kasutamisjuhend

Parima tulemuse saamiseks pritsida kui kõrrelised umbrohud on tärganud. Axial 50 EC toime ei sõltu mulla lõimisest, orgaanilise aine sisaldusest või põhu jääkidest. Axial ei tõrju laialehelisi umbrohtusid, nende esinemisel tuleb kasutada spetsiifilist herbitsiidi. Pritsida kevadel, alates teravilja esimese pärislehe faasist (kasvufaas 11) kuni kõrsumise lõpuni. Pritsitakse kui suurem osa umbrohtudest on tärganud.

Suvi- ja talinisu, suvi- ja talioder

Axial'i ei tohiks kasutada kaeral. Mitte pritsida kõrreliste segudega allakülve. Vihmasadu tunni aja jooksul pärast pritsimist võib vähendada preparaadi toimet.

Tuulekaera tõrje

Kulunormiga 0,6-1,0 l/ha pritsida enne tuulekaera esimese lehe lahtirullumist kuni lipulehe keelekese nähtavale ilmumiseni (kasvufaas 11-39).

Rukki-kasteheina tõrje

Kulunormiga 0,8-1,0 l/ha pritsida enne esimese lehe lahtirullumist kuni lipulehe keelekese nähtavale ilmumiseni (kasvufaas 11-39).

Üheaastase raiheina ja karjamaa raiheina tõrje

Pritsida kulunormiga 1,0 l/ha enne esimese lehe lahtirullumist kuni lipulehe keelekese nähtavale ilmumiseni (kasvufaas 11-39). Kui pritsimine raiheinte tõrjeks tehakse enne teise kõrvalvõrse tekkimist, võib hea tulemuse anda ka kulunorm 0,6 l/ha.

Vältida pritsimisel preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele, kaerale, raiheinale või maisile. Ümberkülvi korral võib külvata raiheinu, maisi, kaera ja laialehelisi kultuure 4 nädalat pärast Axial 50 EC-ga pritsimist. Väldi hormoonherbitsiidide (2,4-D, MCPA, dikamba-Banvel 4S) kasutamist segus või järjestikku Axial 50 EC-ga. Hormoonherbitsiide võib kasutada 7 päeva pärast Axial 50 EC-ga pritsimist. Kui hormoonherbitsiide kasutatakse enne, võib Axial 50 EC-ga pritsida 21 päeva pärast.

Vee kogus 200-400 l/ha olenevalt pritsimistingimustest
Toimeaine pinoksadeen 50 g/l
Pakend 5 L, emulsioonkontsentraat
Tootja Syngenta Crop Protection AG