Starterväetised

Tugevam taim tänu külviga antavale starterväetisele või MAP väetisele

15. märts 2022

Taimiku algarengu perioodil, mil mullatemperatuur on veel madal, ei suuda kasvu alustav idand vajalikul määral lämmastikku, fosforit ja tsinki omastada. Seetõttu on vajalik koos külviga mikrogranuleeritud starterväetiste (graanuli läbimõõt 1-2 mm) kasutamine, sest need sisaldavad kiiresti omastatavat fosforit ja tsinki. Väetis jõuab seemne lähedusse ja on tärkavale taimele koheselt kätte saadav.

Starterväetiste kasutamine tagab taimedel kasvu alguses ühtlase fosforiga varustatuse ning neil areneb tugev juurestik, mis võimaldab kasvu ajal vett ja toitaineid paremini omastada. See omakorda mõjutab taimede arengut, vastupidavust stressile ja saagikust.

Tsink avaldab mõju taimede juurestiku ja lehtede arengule. Tsingipuuduse tõttu aeglustub taimede kasv, sõlmevahed jäävad lühikeseks ning lehed väikeseks ega arene korralikult välja. Mikrogranuleeritud starterväetistest leiate Baltic Agro valikust NP+Zn väetise Planstar 10-40 + 1,7 Zn. Soovituslik kulunorm maisile on 20 kg/ha ja teraviljale 15 kg/ha.


Katsetulemused

2021. hooajal rajasime kaks katset starterväetise PLANSTAR 10-40 + 1,7 Zn mõju hindamiseks suvinisu saagikusele.

Erki Plamus FIE

Kultuur ja sort: suvinisu Licamero
Külviaeg: 02.05.2021
Külvisenorm: 450 id/m2
Eelvili: talinisu
Starterväetise Planstar kasutamisest saadud lisasaak

Starterväetist anti koos külviga 15 kg/ha ja starterväetist saanud variant andis kontrollvariandiga võrreldes 0,34 t/ha enamsaaki ning 40 €/ha enamtulu. Tulukuse arvutamisel on võetud aluseks söödanisu hind 180,47 €/t. Nisu langes söödaklassi langemisarvu ja mahukaalu tõttu. Lisaks rakendus mõlemale variandile allahindlus 2 €/t, sest nisu mahukaal jäi veidi alla lubatud piiri.

Helgi ja Pojad OÜ

Kultuur ja sort: suvinisu Licamero
Külvi aeg: 29.04.2021
Külvisenorm: 400 id/m2
Eelvili: põldhernes
Planstari mõju suvinisu saagikusele

Starterväetist anti koos külviga 15 kg/ha ja starterväetist saanud variant andis kontrolliga võrreldes 0,26 t/ha enamsaaki ning 25 €/ha enamtulu. Tulukuse arvutamisel on võetud aluseks söödanisu hind 180,47 €/t. Nisu langes söödaklassi langemisarvu tõttu.


Starterväetise katseid oleme teinud ka varasematel aastatel. Näiteks 2019.a katsetasime maisil väetist UMG Starter Max.

Starterväetisega variant arenes kevadel kiiremini ning suurem oli ka kuivaine saak. Tärklise ja NDF suhe, mis on oluline loomade söötmisel, oli optimaalsele (0,75) lähemal samuti starterväetisega variandis. Maisi puhul on starterväetise kasutamine eriti oluline, sest mais on tsingi suhtes väga tundlik kultuur. Mida varasemas kasvufaasis tsinki maisile anname, seda vähem kaotame potentsiaalsest kuivaine saagist. Kui maisitaimed kannatavad tsingi defitsiiti kuni 4 leheni, siis on kuivaine saagikadu umbes 16%, kui defitsiit kestab kuni 8 leheni, võib saagi kadu ulatuda 50%-ni.

Vaata starterväetiste katsete tulemusi

Starterväetise kasutamine maisilFotol: parempoolne külvirida on saanud starterväetist UMG Starter Max 20 kg/ha, vasakpoolne on ilma starterväetiseta.


MAP väetise katsed

Häid tulemusi katsetes on andnud ka MAP väetise kasutamine koos külviga. 2021. aastal rajasime MAP väetise katse ettevõttes Erki Plamus FIE. Enne külvi laotati suvinisu Licamero põllule mineraalväetis 22-6-12 kulunormiga 300 kg/ha. Ühele osale põllust külvati (külvikuga Amazone Cirrus) suvinisu koos mineraalväetisega MAP kulunormiga 70 kg/ha ning teine osa jäi MAP-ita. Pärast külvi laotati kogu põllule 100 kg/ha AN 34,4 ja 150 kg/ha NS 30-7S.

MAP väetises sisalduv fosfor tagab taimede kiirema ja ühtlasema algarengu. See paneb aluse ka tiheda ning sügavale ulatuva juurestiku arengule. Tänu sellele on taim varustatud toitainete ja vajaliku veega ka põuasel kasvuperioodil. Lisaks stimuleerib fosfor taimede võrsumist ja aitab kaasa lämmastiku efektiivsemale omastamisele.

Külviga antud MAP tõi 1,57 tonni lisasaakiMAP väetist saanud taimede juurestik oli tihedam ja pikem, see aitas taimedel kasvuaegse põuaperioodi paremini üle elada. Seda kinnitasid ka saaginäitajad: külviga antud MAP tõi 1,57 t/ha enamsaaki ja 238 €/ha enamtulu.
Tulukuse arvutamisel on aluseks võetud söödanisu hind 180,47 €/t. Nisu langes söödaklassi langemisarvu tõttu. Lisaks rakendus kontrollvariandile allahindlus 2 €/t lubatud piirmäärast madalama mahukaalu tõttu. MAP variandi mahukaal oli lubatud piirides.

Vaata samas ettevõttes 2020. a tehtud MAP katse tulemust