Starterväetised

Tugevam taim tänu külviga antavale starterväetisele või MAP väetisele

21. aprill 2023

Taimiku algarengu perioodil, mil mullatemperatuur on veel madal, ei suuda kasvu alustav idand vajalikul määral lämmastikku, fosforit ja tsinki omastada. Seetõttu on vajalik koos külviga mikrogranuleeritud starterväetiste kasutamine, sest need sisaldavad kiiresti omastatavat fosforit ja tsinki. Väetis jõuab seemne lähedusse ja on tärkavale taimele koheselt kätte saadav. Starterväetise laotamisel mikrograanulitena (graanuli läbimõõt 1-2 mm) jaotuvad fosfor ja teised toiteelemendid mullapinnale ühtlaselt, sest väikseid graanuleid saab pinnaühiku kohta rohkem.

Starterväetiste kasutamine tagab taimede ühtlase fosforiga varustatuse kasvu alguses. Fosori mõjul areneb tugev juurestik, mis võimaldab kasvu ajal paremini omastada vett ja toitaineid. See omakorda mõjutab taimede arengut, vastupidavust stressile ja saagikust.

Starterväetistes sisalduv tsink avaldab mõju taimede juurestiku ja lehtede arengule. Tsingipuuduse tõttu aeglustub taimede kasv, sõlmevahed jäävad lühikeseks ning lehed väikeseks ega arene korralikult välja.
Mikrogranuleeritud starterväetistest on Baltic Agro valikus NP+Zn väetis Planstar 10-40 + 1,7 Zn. Soovituslik kulunorm teraviljale on 15 kg/ha ja maisile 20 kg/ha.


Katsetulemused

2021. hooajal rajasime kaks katset starterväetise Planstar 10-40 + 1,7 Zn mõju hindamiseks suvinisu saagikusele.

Erki Plamus FIE

Kultuur ja sort: suvinisu Licamero
Külviaeg: 02.05.2021
Külvisenorm: 450 id/m2
Eelvili: talinisu
Starterväetise Planstar kasutamisest saadud lisasaak

Starterväetist anti koos külviga 15 kg/ha ja starterväetist saanud variant andis kontrollvariandiga võrreldes 342 kg/ha enamsaaki ning 40 €/ha enamtulu. (Tulukuse arvutamisel on võetud aluseks söödanisu hind 180,47 €/t.) Nisu langes söödaklassi langemisarvu ja mahukaalu tõttu. Lisaks rakendus mõlemale variandile allahindlus 2 €/t, sest nisu mahukaal jäi veidi alla lubatud piiri.

Helgi ja Pojad OÜ

Kultuur ja sort: suvinisu Licamero
Külvi aeg: 29.04.2021
Külvisenorm: 400 id/m2
Eelvili: põldhernes
Planstari mõju suvinisu saagikusele

Starterväetist anti koos külviga 15 kg/ha ja starterväetist saanud variant andis kontrolliga võrreldes 256 kg/ha enamsaaki ning 25 €/ha enamtulu. (Tulukuse arvutamisel on võetud aluseks söödanisu hind 180,47 €/t.) Nisu langes söödaklassi langemisarvu tõttu.


Starterväetise katseid oleme teinud ka varasematel aastatel. Näiteks 2019.a katsetasime maisil väetist UMG Starter Max.

Starterväetisega variant arenes kevadel kiiremini ning andis koristades suurema kuivaine saagi. Tärklise ja NDF suhe, mis on oluline loomade söötmisel, oli optimaalsele (0,75) lähemal samuti starterväetisega variandis. Maisi puhul on starterväetise kasutamine eriti oluline, sest mais on tsingi suhtes väga tundlik kultuur. Mida varasemas kasvufaasis tsinki maisile anname, seda vähem kaotame potentsiaalsest kuivaine saagist. Kui maisitaimed kannatavad tsingi defitsiiti kuni 4 leheni, siis on kuivaine saagikadu umbes 16%, kui defitsiit kestab kuni 8 leheni, võib saagi kadu ulatuda 50%-ni.

Vaata starterväetiste katsete tulemusi

Starterväetise kasutamine maisilFotol: parempoolne külvirida on saanud starterväetist UMG Starter Max 20 kg/ha, vasakpoolne on ilma starterväetiseta.


MAP väetis

MAP väetises sisalduv fosfor tagab taimede kiirema ja ühtlasema algarengu. See paneb aluse ka tiheda ning sügavale ulatuva juurestiku arengule. Tänu sellele on taim varustatud toitainete ja vajaliku veega ka põuasel kasvuperioodil. Lisaks stimuleerib fosfor taimede võrsumist ja aitab kaasa lämmastiku efektiivsemale omastamisele.

Katsetulemused

MAP väetise kasutamine koos külviga on katsetes andnud häid tulemusi. 2021. aastal rajasime MAP väetise katse suvinisu põllul ettevõttes Erki Plamus FIE.

Kultuur ja sort: suvinisu Licamero
Külviaeg: 02.05.2021
Külvisenorm: 450 id/m2
Eelvili: talinisu

  • Enne külvi laotati kogu põllule väetisekülvikuga mineraalväetis 22-6-12 kulunormiga 300 kg/ha.
  • Külvi ajal (külvikuga Amazone Cirrus) laotati ühele osale põllust mineraalväetis MAP kulunormiga 70 kg/ha ning teine osa jäi MAP-ita.
  • Pärast külvi laotati kogu põllule 100 kg/ha AN 34,4 ja 150 kg/ha NS 30-7S.

Külviga antud MAP tõi 1,57 tonni lisasaakiMAP väetist saanud taimede juurestik oli tihedam ja pikem, see aitas taimedel kasvuaegse põuaperioodi paremini üle elada. Seda kinnitasid ka saaginäitajad: külviga antud MAP tõi 1,57 t/ha enamsaaki ja 238 €/ha enamtulu. (Tulukuse arvutamisel on aluseks võetud söödanisu hind 180,47 €/t.)
Nisu langes söödaklassi langemisarvu tõttu. Lisaks rakendus kontrollvariandile allahindlus 2 €/t lubatud piirmäärast madalama mahukaalu tõttu. MAP variandi mahukaal oli lubatud piirides.

Vaata samas ettevõttes 2020. a tehtud MAP katse tulemust


Parim tulemus kooskasutamisest

Parima tulemuse annab mikrogranuleeritud starterväetise ja MAP-i kooskasutamine. Esmalt saavad tärkavad ja juurduvad taimed toitained kätte kiiresti lahustuvatest mikrograanulitest, mis asuvad külviridade vahetus läheduses. MAP-i graanulid on külvireast natuke kaugemal ja kätte saadavad taimede kasvades.