Taliviljade puhtimine

Puhtimisvahendite kasutamine on soodsaim, tõhusaim ning teatud haigustekitajate (nõgiseened, odra triiptõbi) puhul ka ainus võimalus patogeenide leviku tõkestamiseks. See aitab kaitsta taimi nii mullas esinevate kui ka seemne pinnal ja sees asetsevate haigustekitajate eest.

Paljud uuema põlvkonna puhtimisvahendid soodustavad sügavamale ulatuva juurestiku arengut. Sellise mehhanismiga toimeained on näiteks sedaksaan ja fluksapüroksaad. Taim suudab mullast paremini omastada vett ja toitaineid, mis omakorda parandab taimede vastupidavust abiootilisele stressile, haigustele, kahjuritele. Lisaks sisaldavad uuemad puhtimisvahendid mitme erineva toimeaine kombinatsioone ehk nende kasutamist võib käsitleda kui resistentsuse ennetamise võtet.

NB! Puhise efektiivsemaks toimimiseks on tähtis katta seemned võimalikult ühtlaselt. Ebaühtlane katvus põhjustab taimiku ebaühtlast tärkamist. Oluline on puhtida ainult hästi puhastatud, sorteeritud ja tolmuvaba seemet.

Baltic Agro tootevalikus on taliviljade puhtimiseks järgmised preparaadid:

1. Vibrance Pro

Vibrance Pro on kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend seemnetega ja mullas levivate haiguste kaitseks. Sisaldab tritikonasooli ning Vibrance Duost tuntud sedaksaani ja fludioksoniili.

  • Tritikonasool pärsib seeneraku membraanis sterooli sünteesi, lekitades sellega tsütoplasma sisu ja hävitades nii haigustekitaja.
  • Sedaksaan liigub taimedes juhtsoonte (ksüleemi) kaudu tõusva vooluna alumistelt taime osadelt ülemistele. Kaitseb efektiivselt idanevat seemet, juurestikku ning tärkavat taime.
  • Fludioksoniil on pikaajalise toimega kontaktne fungitsiid, mis kaitseb seemikut ning omab mõõdukat ravivat toimet. Selle tootega puhime Baltic Agro poolt müüdavaid seemneid, uuri lisa müügiesindajalt või tootejuhilt.

Kulunorm: talinisu, talirukis, talitritikale ja talioder 1,5-2,0 l/t.

2. Vibrance Duo

Vibrance Duo sisaldab juba eelpool lahti seletatud toimeaineid sedaksaani ja fludioksoniili. Lisaks on Vibrance perekonna toodetel mõju juurestiku arengule. Tänu tugevatele ja tervetele juurtele suudab taim mullast tõhusamalt toiteelemente ja vett omastada. Elujõuline taim on haigustele, kahjuritele ning ebasoodsatele keskkonnatingimustele vastupidavam.
Kulunorm: talinisu, talirukis, talitritikale 1,5-2,0 l/t.

Katsetulemus

Paremal Vibrance Duoga puhitud seemnestPositiivset mõju näitas koostöös Kuusiku Katsekeskusega 2018. aastal läbi viidud katse. Kontrollalale külvatud seemneid puhiti Celest Trioga kulunormiga 1,5 l/t, katseala seemneid Vibrance Duoga kulunormiga 2,0 l/t. Preparaadiga Vibrance Duo puhitud seemnetega põllu osal kasvanud taimedel oli jõulisem juurestik. Tulemuseks saadi 500 kg/ha kõrgem saagikus ning 75 € suurem puhastulu.
Saagikused olid vastavalt 6,9 t/ha ja 7,4 t/ha. Tulukuse arvutamisel on nisu hinnaks arvestatud I klassi toidunisu hind 160 €/t.

Fotol: vasakul Celest Trioga, paremal Vibrance Duoga puhitud seemnest arenenud talinisu taimed. Kuusiku katsekeskus, 18.04.2018.

3. Celest Trio 060 FS

Celest Trio 060 FS on kolme-toimeaineline kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend seemnetega levivate ja mullas leiduvate haigustekitajate tõrjeks.

  • Fludioksoniil tungib osaliselt seemnetesse ja idulehe kasvukuhikusse, kindlustades kaitse seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu.
  • Difenokonasool on süsteemse ja pikaajalise toimega fungitsiid, mis tungib tõusmetesse juurte kaudu.
  • Tebukonasool on süsteemse toimega fungitsiid, mis tungib kiiresti juurte kaudu tõusmetesse ja jõuab epikotüüli (iduvars idulehtedest ülalpool).

Kulunorm: talinisu, talirukis, talitritikale ja talioder 1,5-2,0 l/t.

4. Kinto Plus

Kinto Plus on kolme-toimeaineline puhtimisvahend kõikidele teraviljadele.

  • Fluksapüroksaad toimib molekulaarsel tasemel, pärssides suksinaat dehüdrogenaasi ensüümi tegevust.
  • Tritikonasooli peamine toime on häirida sterooli sünteesi, toimeaine on demetülatsiooni inhibiitor.
  • Fludioksoniil häirib osmoosi signaali ülekannet. Liigub osaliselt seemnetesse ja idulehe kasvukuhikusse.

Sarnaselt Vibrance perekonna puhtimisvahenditele on ka Kinto Plus füsioloogilise toimega juurestiku arengule. Tänu tugevale, arenenud juurekavale paraneb toiteelementide ning vee omastamine ja tärkamine on kiirem ning ühtlasem. Taimik on juba sügisel elujõuline ja suudab parema talvekindluse tagamiseks piisavalt varuaineid koguda.
Kulunorm: talinisu, talirukis, talitritikale ja talioder 1,2-1,5 l/t.


Puhtimise lisaained

Puhtimisel kasutatavad lisaained annavad tõuke taimede intensiivseks algarenguks ja tugeva juurestiku moodustamiseks.

Keemilisele puhtimisvahendile soovitame lisada taime algarenguks ning tugeva juurestiku moodustumiseks vajalikke toiteelemente ja bioloogilisi kasvustimulaatoreid. Lisaained annavad taimede algarengu faasis tõuke juurekava arengule. Positiivne efekt tuleb paremini esile ekstreemsematel aastatel. Tänu tugevale ja sügavale ulatuvale juurekavale suudab taim edukalt talvituda, kevadel kiiremini taastuda, põuastes tingimustes ellu jääda ja saaki andvaid kõrvalvõrseid moodustada.

1. Dr. Green Prime

Dr. Green Prime on vees lahustuv ning kergesti imenduv väetis koos mikroelementidega peamiselt seemnete töötlemiseks, kuid sobib ka lehtede kaudu pritsimiseks. Koostises on toitained + MicroActive kompleks (aminohapped + vitamiinid B1, C). Väetist soovitatakse kasutada seemnete töötlemiseks külvimaterjali ettevalmistamise ajal. Mikroelemendid raud, mangaan ja tsink imenduvad kergesti seemnetesse ning kõik toitained on vees lahustuvad.
Kulunorm: 0,2 kg/t.

Baltic Agro poolt müüdavad talinisu (Skagen, Informer, Lemmy, KWS Ahoi) ja taliodra (KWS Wallace, Bordeaux) seemned on lisaks puhtimisvahendile töödeldud ka Dr Green Prime´iga.

Katsetulemused

2020. a sügisel rajasime kaks katset tootega Dr Green Prime. Ettevõttes Paugo Põld OÜ läbi viidud katses tõi Dr Green Prime'iga puhitud seeme 400 kg/ha enamsaaki ning 180 €/ha enamtulu. Tulukuse arvutati hindadega söödanisu 180,47 €/t ja 4. kategooria toidunisu 191,47 €/t. Kvaliteedilt saadi kontrollalalt söödanisu ja katsealalt 4. kategooria söödanisu.

Kuusiku katsekeskuses tõi Dr Green Prime’iga töödeldud seeme samuti 400 kg/ha enamsaaki ja 88 €/ha enamtulu. Nii kontrollala kui ka töödeldud ala andsid kvaliteedilt söödanisu. Tulukus arvutati hinnaga 180,47 €/t.

Dr Green Prime mõju juurestiku arengule
Dr Green Prime'iga puhitud talinisu taimed Kuusiku katsekeskuses. Vasakpoolne foto sügisel 2020, parempoolne kevadel 2021.

2. Ruter AA 2 l/t + Humistar 2 l/t

Kuigi neid tooteid võib kasutada eraldi, on paremaid tulemusi andnud Ruter AA ja Humistari koos kasutamine.

Ruter AA

Sisaldab vabasid aminohappeid ja taimede arenguks ning kasvuks vajalikke makro- ja mikroelemente. Vedelväetises sisalduv fosfor ja kaalium aktiveerivad juurestiku kiiret algarengut, mis tagab toitainete edasise kiirema omastamisvõime ja tugeva taimiku arengu.
Kulunorm: 2,0 l/t.

Humistar

Sisaldab humiinhappeid, mis loovad idanevale seemnele soodsa arengukeskkonna. Soodustab toiteelementide efektiivsemat omastamist ja aitab kaasa tugeva juuresüsteemi arengule.
Kulunorm: 2,0 l/t.

3. BioStart 1 kg/t + Tradecorp AZ 150 g/t

Kuigi neid tooteid võib kasutada eraldi, on paremaid tulemusi andnud BioStardi ja Tradecorp AZ koos kasutamine.

BioStart

BioStart on looduslikult mullas esinevatest kasulikest mikroorganismidest koosnev preparaat, millel on pikaajaline mõju mullale ja taimedele. Kasulikud mikroorganismid tegutsevad alguses idaneva seemne ja hiljem taime juure ümber kogu vegetatsiooniperioodi jooksul, soodustades idanemist ja edasist taime arengut. Mikroorganismid eritavad sekreete, mis aitavad erinevaid toiteelemente (raud, mangaan, vask, fosfor, kaalium) taimedele paremini omastatavaks muuta. Näiteks bakter Bacillus mucilaginosus vabastab mulla mineraalosast kaaliumi ja Bacillus megateriumi poolt eritatavad sekreedid muudavad juurestiku ümbruses oleva keskkonna happelisemaks, mille tulemusel suureneb taimedele kättesaadava fosfori hulk mullas.

Mükoriisaseen elab taime juurtega sümbioosis, laiendades taimede juurestikku. Mükoriisa toitub taime juureeritistest ja vastutasuks aitab taimele olulisi toiteelemente ja vett sügavamatest mullakihtidest kätte saada. Mükoriisaseen parandab ka mulla struktuursust, eritab mulda glükoproteiini, mis toimib kui liim, sidudes väikesed mullaosakesed suuremateks agregaatideks. Tulemuseks on poorne ja tihenemise eest kaitstud muld. Seeneniidid on ligi sada korda peenemad kui taimede lühijuured ning kümme korda peenemad kui juurekarvad. Nii suudavad nad tungida väiksematesse mullapooridesse, et sealt vett ja toitaineid aidata taime transportida.
Kulunorm: 0,5-1,0 kg/t.

Tradecorp AZ

Sisaldab kõrges kontsentratsioonis mikroelemente – Fe, Mn, Zn, Cu EDTA kelaatidena ja B, Mo. Varustab idanevat seemet vajalike mikroelementidega ja tagab tänu sellele intensiivse algarengu.
Kulunorm: 150-200 g/t.

Katsetulemused

Ettevõttes Koplimäe Agro viisime 2018. aastal läbi lisaainetega puhtimise katse. Kontrollala seemneid puhiti üksnes Baytan Trioga, ülejäänud variante Baytan Trio + lisaainetega. Kasutatud kombinatsioonid olid järgmised: Tradecorp AZ 150 g/t + Humistar 2 l/t, Ruter AA 2 l/t + Humistar 2 l/t ja BioStart 1 l/t + BioSpektrum 0,5 l/t.
Tulu lisaainetega puhtimisest
2018. a Koplimäe Agro katse tulemused talinisu puhtimisel lisaainetega.
*
Kvaliteedi põhjal oli tegemist I klassi toidunisuga, tulukuse arvutamisel on nisu hinnaks arvestatud 160 €/t.

2018. aastal teostasime lisaainetega puhtimise katse ka Kuusiku Katsekeskuses. Kontrollalale külvatud talinisu Skagen seemneid puhiti üksnes Vibrance Duoga, ülejäänud variante Vibrance Duo ja lisaainetega. Kasutatud kombinatsioonid olid: Ruter AA 2 l/t + Humistar 2 l/t ja BioStart 1 l/t + Tradecorp AZ 150 g/t. Võrreldes kontrolliga andsid lisaainetega puhitud seemned enamsaaki vastavalt 1,08 t/ha ja 1,68 t/ha.

Lisaainetega puhtimise mõju saagikusele
Joonis. Lisaainetega puhtimise mõju talinisu Skagen saagikusele, Kuusiku Katsekeskus 2018
* Kvaliteedi põhjal oli tegemist I klassi toidunisuga, tulukuse arvutamisel on nisu hinnaks arvestatud 160 €/t.

Vaata veel

Generic placeholder image

Põlluteade

Põhu lagundamisel võta appi mikroorganismid ja humiinained

Generic placeholder image

Dr Green Prime

Toitainete allikas talveks

Generic placeholder image

Määrame seemnete idanevuse

Saad täpsemalt hinnata viljaseemne varusid ning planeerida külvi

Prev Next